Årets blåskjelloffensiv innebærer at samtlige blåskjellanlegg fra Hordaland til Finnmark skal kontrolleres med hensyn til teknisk tilstand og annet gjeldende regelverk i 2008. Dette omfatter ca 500 blåskjellanlegg. Det melder Fiskeridirektoratet.


( 02.06.2008 )


[raw]

Blåskjellnæringen i Norge har slitt økonomisk i en lengre periode, noe som har ført til en rekke konkurser og mange forlatte, utrangerte anlegg. Målet med offensiven er derfor å kunne kartlegge næringen med den hensikt å få ryddet opp i problemanleggene. Samtidig får myndighetene informert tiltakshavere om gjeldende regelverk og gitt pålegg om utbedringer der det er nødvendig.

 

Hardt rammet
Fiskeridirektoratet region Nordland gjennomførte første del av sine kontroller i uke 21. Nordland er den regionen som er rammet hardest av den vanskelige situasjonen i blåskjellnæringen de senere år. Fylket har hatt flere hundre registrerte blåskjelltillatelser, og det er denne våren utført et stort arbeid for å kartlegge hvilke tillatelser som er aktive og hvor det ligger utrangerte anlegg.

 

På bakgrunn av dette står det igjen ca 150 tillatelser som skal befares.
Det store omfanget av antall kontrollobjekt har ført til at kontrollene i fylket må gjennomføres i to omganger. Alle blåskjellanlegg fra Bindal i sør til Bodø i nord ble ved hjelp av Indre kystvakt besøkt i uke 21. Resten av fylket vil bli kontrollert med Fiskeridirektoratets egen båt «Royal Wiking» i ukene 24 og 25.

 

Godt samarbeid
Fiskeridirektoratet region Nordland er svært godt fornøyd med samarbeidet de har hatt med Indre Kystvakt. Det var i utgangspunktet satt av to uker til befaringene, men på grunn av iherdig innsats av mannskapet om bord på «KV Titran», klarte Fiskeridirektoratets inspektører å befare 60 lokaliteter på 6 dager.

 

Selv om det fine været kanskje var en medvirkende årsak, må dette sies å være imponerende. Regionkontoret spanderte kake på besetningen ombord i KV Titran som takk for innsatsen og håper at det gode samarbeidet mellom Kystvakta og Fiskeridirektoratet kan fortsette.

 

Forverret lønnsomhet
Ut i fra de lokalitetene som hittil er kontrollert, ser det ikke ut som om det vil bli produsert mange tonn blåskjell til konsum i sørlige Nordland de neste årene. Dette bekreftes også av det som ble sagt av blåskjelloppdrettere som Fiskeridirektoratet møtte på befaringene.

 

Mange var i ferd med å avslutte driften etter flere år med dårlig økonomi. Medvirkende årsaker som ble oppgitt var blant annet at skjellene ble spist av ærfugl, samt påslag av sjøpølse og kalkørmark. Også høye verdier av algegifter, samt manglende mottak og kjøpere som ikke var villig til å gi en god nok pris som sikret lønnsomhet, bidro til å forverre lønnsomheten.

 

Nytt regelverk
Kystverket i Nordland var også med på kontrollene for å informere om nytt regelverk vedrørende merking av flytende akvakulturlokaliteter i sjø som trådde i kraft fra 1. februar 2008. Som en følge av skjellnæringens økonomiske situasjon var det ikke mange anlegg som var merket i henhold til regelverket. Informasjon om Kystverkets krav til merking kan finnes på etatens nettsider.

[/raw]