Mens søker aksepterer strenge vilkår for å drive med akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden, har det kommet inn mange klager på tillatelsene innen fristen som nå er utløpt. De fleste klagene er begrunnet med at akvakultur av torsk er uforenelig med Trondheimsfjordens status som nasjonal laksefjord, melder Fiskeridirektoratet.


[raw]

I slutten av april fikk Tordenskjold Cod Farm AS tillatelse til å starte med akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden. Både søknadene, en pålagt konsekvensutredning og i sin tur tillatelsene har møtt motstand og kritikk. Gjennom saksbehandlingsprosessen ble det blant annet fokusert på hvilke utfordringer en vil kunne møte i forhold til helse, miljø og ivaretakelse av naturverdiene. Det er lagt vekt på å finne frem til regimer for overvåking og avbøtende tiltak.

 

Tillatelsene er gitt med strenge vilkår som konkretiserer de avbøtende tiltakene. Eksempler på dette er forbud mot å slippe ut befruktede egg, hyppig overvåking av lusesituasjonen og streng helsekontroll av fisken som skal settes ut. Denne typen vilkår er nye for akvakultur av torsk i Norge, og vil kreve at oppdretter tenker nytt i forhold til drift. Søker aksepterer de strenge vilkårene for å drive med akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden, og har ikke klaget på noen av vilkårene. Både Fiskeridirektoratet Region Trøndelag og Mattilsynets distriktskontor kommer til å kontrollere at vilkårene blir fulgt opp.
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag frarådet etableringen, og tillatelsene er derfor gitt med oppsettende virkning. Det betyr at anleggene ikke kan etableres før eventuelle klager er behandlet. Regionkontoret har mottatt flere klager på tillatelsene, og holder for tiden på å vurdere disse. Dersom regionkontoret velger å opprettholde sine vedtak, sendes klagesakene over til Fiskeridirektoratet sentralt for endelig behandling.

[/raw]