Samtidig som driftsinntektene til oppdrettere som produserer laks og regnbueørret falt i 2007, økte driftskostnadene kraftig. Resultatet ble et fall i gjennomsnittlig fortjeneste per kilo produsert fisk på hele 70 prosent. I kroner betyr det at fortjenesten sank fra svært profitable 9,29 kroner per kilo til bare 2,78 kroner per kilo, viser Lønnsomhetsundersøkelsen for 2007 som Fiskeridirektoratet nå har lagt frem.


( 26.11.2008 )


[raw]

Fortsatt var lønnsomheten akseptabel for oppdrettere flest. Men fallet var nok likevel et realt mageplask etter det svært lønnsomme året 2006. Ifølge Fiskeridirektoratet skyldtes den negative utviklingen først og fremst en kraftig nedgang i gjennomsnittlig salgspris, en nedgang som Fiskeridirektoratet mener henger sammen med dårligere markedsforhold for laks og regnbueørret i fjor.

 

Samtidig viser rapporten en svært god økning i produksjon per årsverk i næringen. Hver ansatt produserte i snitt i fjor 436,7 tonn fisk. Det er en økning på hele 11,3 prosent fra 2006 da hver ansatt i snitt produserte 392,4 tonn.

 

Den økte produktiviteten innebærer at lønnskostnader per kilo produsert fisk falt fra 1,43 kroner i 2006 til 1,38 kroner i fjor. I disse tallene er det tatt hensyn til lønnsveksten.

 

Ellers økte smoltkostnaden fra 1,58 til 2,13 kroner, fôrkostnad fra 8,36 til 9,07 kroner og finanskostnadene fra 0,23 til 0,43 kroner per kilo. Det siste reflekterer i stor grad økte renter på lån og fallende rente på innskudd. Til sammen gir de ulike kostnadene en produksjonskostnad per kilo på 15,96 kroner. Legges slaktekostnad til tallet 18,21 kroner.

 

Undersøkelsen viser også at det er svært stor forskjell i produksjonskostnadene til ulike selskaper. Mens 5,2 prosent av oppdretterne har produksjonskost på over 20,00 per kilo, har hele 39 prosent en kostnad på i snitt 13,46 kroner.

[/raw]