Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening er kritisk til at Fiskeridirektoratet mener hele Vestlandet er dårlig egnet for mer oppdrettsvirksomhet. – Dette minner mest om et politisk standpunkt i forkant av kommende konsesjonstildeling, sier Geir Ove Ystmark, direktør næringsutvikling i FHL.


( 13.06.2008 )

[raw]

Fiskeridirektoratet har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjort en vurdering av hvilke områder som anses som mindre aktuelle for tildeling av nye tillatelser for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2009. Direktoratet peker på disse områdene:
• Skagerrakkysten (pga. havtemperatur),
• Hele Vestlandet sør for Hustadvika (pga. sykdomsutvikling),
• Nordland (pga. marginalt potensial for nye lokaliteter).
I Trøndelag, Troms og Finnmark mener Fiskeridirektoratet det er rom for økning både innen eksisterende og nye lokaliteter.

 

– Det er helt uakseptabelt å legge opp til så drastisk båndlegging av kysten på hele Vestlandet. Selv om det finnes områder med ufordringer, blant annet knyttet til fiskehelse, virker det meningsløst å stanse utviklingen av havbruksnæringen sør for Hustadvika, sier Ystmark i FHL.

 

Han viser til næringens eget systematiske arbeid og millionsatsning på bekjempelse av pankreassykdommen, et arbeid som er i tråd med næringens tradisjon om å løse slike problemer når de oppstår. Historien har vist at det er mulig.

 

– Oppdrettere driver et kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi har blant annet svært gode erfaringer fra Trøndelag, der man parallelt med en kraftig vekst i produksjonsvolumet har klart å redusere antall lokaliteter betydelig. Dette viser at oppdretterne er i stand til å utløse et stort vekstpotensial bare gjennom optimalisering av driften, sier Ystmark, og peker på at nettopp dette bør muliggjøre vekst også i eksempelvis Nordland.

 

– Vi skal studere nærmere begrunnelsene i tilrådingen som i dag er offentliggjort, men foreløpig vitner dette mer om et politisk utspill i forkant av den kommende nytildelingen av opprettskonsesjoner. Vi mener myndighetene må sørge for å balansere veksten og fordele denne langs hele kysten, sier Ystmark i FHL.

[/raw]