DEL

– Oppdrettselskapene er forberedt på å håndtere lakselusproblematikken. Nå iverksetter vi vår største koordinerte innsats noensinne, sier administrerende direktør Geir Andreassen i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landforening (FHL).


( 20.11.2009 )

[raw]

Krepsedyret ”lakselus” er en parasitt som hører naturlig hjemme i norsk sjøvann. Den dør når den kommer i elver og brakkvann. I oppdrettsanleggene håndteres den gjennom avlusning, mens villaksen blir påvirket negativt dersom det er mye lakselus i hav- og fjordsystemet når laksesmolten vandrer ut fra elvene om våren.

 

I vår var det lite lakselus under utvandringen, blant annet i Hardangerfjorden hvor lusenivået var svært lavt. De seneste månedene har mengden lakselus langs kysten økt betydelig, samtidig som det enkelte steder rapporteres om nedsatt følsomhet og resistens mot flere av lusemidlene som brukes. Flere har uttalt frykt for at antallet lakselus noen steder skal bli så stort til våren at det vil påvirke villaksen negativt.

 

– Bedriftene i næringen tar nødvendige grep, og vil gjennomføre enda kraftigere tiltak dersom det blir nødvendig. Selskapene har planlagt og forberedt seg i flere måneder, og økte innsatsen og oppmerksomheten i vår da meldingene om nedsatt følsomhet kom, sier Andreassen.

 

Omfattende forskning og utvikling
Laksenæringen driver en omfattende forskning og utvikling for å finne frem til nye metoder for å holde lakselus under kontroll. Flere bedrifter satser stort på oppdrett av leppefisk som spiser lakselus, og på utvikling av hydrogenperoksydmetoden i brønnbåter. Dette kommer i tillegg til bruk av legemidler. Langsiktige prosjekter som avl for å få en laks som lusa ikke ”liker”, kunnskapsgrunnlag for å lage vaksine og utvikling av bedre behandlingsmetoder er noen eksempler på FoU- virksomhet som pågår i tett samspill med Forskningsrådet.  Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) har et eget prosjekt ved Veterinærinstituttet ut 2011 der formidling av ny kunnskap er en sentral aktivitet.

 

Ny nasjonal handlingsplan
– Vi iverksetter umiddelbart tre viktige tiltak: For det første vil alle bedrifter i hver region koordinere sin kamp mot lakselus. For det andre vil det bli samordning i bruken av ulike bekjempelsesmetoder for å øke totaleffekten og motvirke resistensutvikling. For det tredje vil vi i hver region ansette koordinatorer som får som sin eneste arbeidsoppgave å koordinere oppdretternes arbeid med å kontrollere lakselusen. Vi etablerer også en nasjonal koordineringsgruppe med rutiner for å dele kunnskap på tvers av bedriftene, og de enkelte bedriftene vil gjennomføre betydelige tiltak internt, sier Andreassen.

 

Han legger til at en viktig del av arbeidet vil være å utvikle og innføre rutiner for bruk av ulike legemidler slik at resistens begrenses eller ikke utvikles.

 

Tar situasjonen på alvor
– Oppdretterne tar den nye situasjonen på alvor. Det går ikke å fjerne all lakselus fra havet – lakselus er en naturlig del av faunaen – men vi må gi vårt bidrag til at nivået forblir så lavt at villaksstammene ikke skades. Tiltakene vi nå iverksetter startet med prosjektet LusaLaus på Vestlandet, fortsatte med nye møter i vår og høst, før styret i FHL vedtok den økte satsingen forrige uke. De enkelte oppdrettselskapene har kontinuerlig arbeidet med lusebekjempelse i egen bedrift, forteller Geir Andreassen i FHL.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.