Fiskeridirektoratet har gitt tillatelse til fiske etter rømt oppdrettslaks fra et oppdrettsanlegg i Halsa kommune. Gjennomsnittsvekten på fisken er rundt et halvt kilo.


( 29.09.2009 )


[raw]

Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal (FdirMR) fikk melding den 29.09.09 om at det har rømt laks fra oppdrettsanlegget til Lerøy Midnor AS på lokalitet 10229 Fætten i Halsa kommune. Oppgitt snittvekt på fisken som har rømt er ca. 0,5 kg. Hvor mange fisk som har rømt er foreløpig ikke avklart. Årsaksforholdet til rømmingen er ennå ikke avdekket. Anlegget har meldt fra om rømmingen, igangsatt relevante tiltak for å sikre gjenstående fisk og igangsatt gjenfangstfiske.

 

Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal er blitt opplyst om at fisken ikke har vært medisinert eller fått påvist sykdommer av noe slag.

 

Med hjemmel i Lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 13 blir det frem til 20. oktober 2009 gitt tillatelse for fiske etter rømt oppdrettslaks i sjøen i området Freifjorden nord for grenselinjen Kvalvåg – Kvisvik, Talgsjøen øst for grenselinjen Seivika – Tømmervåg, Korsnesfjorden, Halsafjorden nord for grenselinjen Aksnes – Båtvika, Arasvikfjorden og Vinjefjorden til fylkesgrensa, Soleimssundet og Nygårdsvaet til en grenselinje mellom Solhaug – Gullhammaren, Imarsundet til en grenselinje mellom Aukan Vinsternes og Aursundet til en grenselinje mellom Blumvikbugen – Vågsnes. Tillatelsen gjelder ikke i fredningssonene i elvemunningene i dette området.

 

Tillatelsen gjelder håndredskap (stang, dorg etc) og garn. Villfisk av laks og sjøørret skal settes ut igjen. Det blir gitt dispensasjon fra påbudet om nedsenking av garn (Forskrift om nedsenking av garnredskap, kgl res. 20. juni 2003).

 

Vi gjør oppmerksom på at i sjøen har grunneieren eneretten til å fiske etter anadrome laksefisk med faststående bunden redskap så langt hans grunn går (§ 16 b i Lov om laksefisk og innlandsfisk). Rømt oppdrettslaks er å definere som anadrom laksefisk.

[/raw]