DEL

NIFES har analysert norsk oppdrettsfisk, og de viser at fisken er frisk og uten innhold av ulovlige legemidler eller medisinrester.


( 13.08.2010 )

[raw]

NIFES har analysert innholdet av medisinrester og andre fremmestoffer i oppdrettsfisk. Det var ingen funn av ulovlige legemidler i prøver av oppdrettsfisk, og innholdet av lovlig brukte legemidler og andre fremmedstoffer i ulike oppdrettsarter var under internasjonalt aksepterte grenseverdier. Overvåkningen dokumenterer god sjømattrygghet med tanke på medisinrester og andre fremmedstoffer i oppdrettsfisk.

 

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på vegne av Mattilsynet, gjennom overvåkningsprogrammet for fremmedstoffer i oppdrettsfisk, kartlagt innholdet av ulovlige legemidler, lovlig brukte veterinære legemidler og andre fremmedstoffer i norsk oppdrettsfisk. Følgende arter inngikk i overvåkningsprogrammet: laks, ørret, regnbueørret, røye, piggvar, kveite, torsk og sei. Analysene er gjort på enkeltprøver eller som samleprøver av til sammen 12676 oppdrettsfisk på materiale innhentet i 2009. Mattilsynet har stått for prøvetakningsplan og innhenting av prøver. I rapporten er også prøvene fra 2009 fra en utvidet overvåkning av lusemidler i oppdrettsfisk tatt med.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.