I forbindelse med utslaktning av et oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal der regnbueørret var smittet med viruset VHS har det vært en rekke medieoppslag. VHS-viruset er relativt vanlig forekommende i mange norske villfiskbestander. Det er bortimot umulig å håndtere sykdom hos oppdrettsfisk uavhengig av sykdom hos villfisk.


( 27.03.2008 )

[raw]

Det har lenge vært kjent at ulike typer av VHS-viruset har utbredelse hos ville bestander, og at dette må betraktes som en del av norsk natur. Havforskningsinstituttet har også tidligere framholdt at ny metodikk gir grunnlag for viktige endringer i forståelsen av økologien til bakterier og virus, og dermed også bør få konsekvenser for måten vi forvalter fiskesykdommer på. Det naturlige reservoaret til viruset kan uansett ikke betraktes isolert fra de sykdomsutbruddene som registreres i oppdrettsnæringen.

 

“ … men pass deg – for der, på andre siden av nettet, kan det være både virus, bakterier og andre uhumskheter.” Illustrasjon: Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet.


Håndtering av sykdom
Forekomst av sykdomsframkallende organismer, og utbredelse av sykdom på ville og oppdrettede bestander er vesentlige parametre i forbindelse med
• lokalisering av akvakulturvirksomhet
• lokal og regional bærekraft i akvakulturnæringen
• sykdommenes betydning som bestandsregulerende faktorer for ville populasjoner

 

Faglige synspunkter på håndtering av VHS-viruset i norske bestander, både vill og oppdrettede, og på håndteringen av liknende diagnoser i framtida henger sammen med de tre overnevnte parametrene.

 

Havforskningsinstituttet har, i henhold til tildelingsbrevene for Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet ansvar for vill fisk og særlig fokus på helse hos marin fisk og skjell. På de overnevnte områdene har Havforskningsinstituttet selvstendig forskningsaktivitet på sykdom på ville bestander som etter vår mening har direkte relevans for forvaltningen av slike sykdommer – i dette tilfellet VHS-viruset. Dette er spørsmål som er innenfor Havforskningsinstituttets kjernevirksomhet.

[/raw]