Rekordhøy salgspris ga et godt resultat i 2013, men økte kostnader trekker resultatet noe ned. Resultatene fra årets lønnsomhetsundersøkelser for settefiskproduksjon og matfiskproduksjon av laks og ørret er nylig offentliggjort.


( 14.11.2014 )


Gjennomsnittlig driftsmargin gikk opp fra 6,5 prosent i 2012 til 26,4 prosent i 2013, mens gjennomsnittlig fortjeneste per kg gikk opp fra kr 0,92 i 2012 til kr 7,67 i 2013. Produksjonen av atlantisk laks i Norge i 2013 ble 1 168 000 tonn. Dette er en nedgang fra 2012, men næringen oppnådde til tross for denne nedgangen en god inntjening. Dette skyldes rekordhøye priser på laks og regnbueørret.

 

Stor variasjon

Lønnsomheten ved produksjon av laks varierer mye og er i stor grad bestemt av variasjon i den prisen som oppnås. Gjennomsnittlig salgspris for henholdsvis laks og regnbueørret økte med 44,5 og 39,1 prosent fra 2012 til 2013. Oppnådd gjennomsnittlig salgspris for laks ble i 2013 kr 33,13, mens prisen for regnbueørret ble kr 31,46.

 

Prisøkningen har ført til høyere fortjeneste per kg, men ikke så mye som en kanskje kunne ha forventet. Dette skyldes økte produksjonskostnader. Produksjonskostnadene per kg økte med 17,5 prosent fra 2012 til 2013 og var i 2013 kr 22,69 per kg.

 

«Annen driftskostnad»

Det er spesielt kostnadsposten «annen driftskostnad» som øker mye fra 2012 til 2013. Denne kostnadsposten omfatter alt fra reparasjoner og vedlikehold, kostnader til fiskehelse og miljø og andre rene administrasjonskostnader.

 

Undersøkelsen viser også at produksjon per årsverk er gått ned fra 2012 til 2013. Samtidig blir det stadig flere sysselsatte i næringen, noe som kan tyde på at næringen bruker mer ressurser på å bedre sine produksjonsrutiner og vedlikehold. I forhold til prisen, som varierer mye, har produksjonskostnadene per kg holdt seg stabil de siste 20 årene.

 

Settefisknæringen

Settefisknæringen opplevde en fortsatt nedgang i det økonomiske resultatet i 2013. Til tross for at gjennomsnittlig salgspris per stk solgt yngel og smolt økte noe fra 2012 til 2013, ble fortjeneste per stk redusert som følge av at produksjonskostnadene per stk økte mer enn prisøkningen.

 

Beregningene viser at settefisknæringen hadde et samlet resultat før skatt på 286 millioner kroner i 2013, som er en nedgang fra 486 millioner kroner i 2013.

 

Foreløpige resultater for matfiskprodusentene ble offentliggjort i august og de endelige tallene bekrefter de resultater som ble presentert da. Økt salgspris har ført til et godt resultat for næringen i 2013. Beregningene viser at matfisknæringen oppnådde et samlet resultat før skatt på 12 milliarder kroner i 2013. Dette er vesentlig høyere enn oppnådd resultat i 2012, som var 1,8 milliarder kroner. Undersøkelsen har ikke avdekket vesentlige forskjeller i lønnsomhet mellom ulike selskapsstørrelser.