DEL

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) er fornøyd med at regjeringen vil ha kontrollert vekst i oppdrettsnæringen. Det legger til rette for nye arbeidsplasser langs kysten, og at Norge kan ivareta sine forpliktelser som en globalt viktig matvareprodusent, opplyser FHL i en pressemelding.


( 10.11.2008 )

[raw]

Fiskeri- og Kystdepartementet la i dag frem Stortingsprp. nr 1, tillegg nr 4 (2008-2009).  Regjeringen legger opp til å tildele 65 nye konsesjoner for laks- og ørretoppdrett, noe som innebærer 7 prosent vekst. De nye konsesjonene er fordelt med 10 til Vestlandet, 20 til Midt-Norge og 30 til Nord-Norge. I tillegg øremerkes 5 konsesjoner for økologisk havbruk.

–  Med vår langstrakte kyst har Norge unike muligheter til å drive bærekraftig produksjon av mat til en økende verdensbefolkning. Ifølge FN er det bare gjennom oppdrett man kan tilfredsstille verdens behov for sjømat. Det er bred politisk enighet om at Norge skal oppfylle sine forpliktelser på dette området, og vi er fornøyd med at også sittende regjering har dette som målsetning, sier Geir Andreassen, administrerende direktør i FHL.

Fylkeskommunene får økte inntekter
Konsesjonstildelingene vil gi betydelige inntekter til de aktuelle fylkeskommunene. Inntektene fra konsesjonene tilfaller staten, men 195 millioner kroner skal tilbakeføres og fordeles direkte til hvert fylke i form av frie midler.

For havbruksnæringen har det også vært poeng at veksten må komme hele landet til gode.

– Det hindrer konkurransevridning og legger til rette for vekst og verdiskapning langs hele kysten. Vi er tilfreds med at også denne regjeringen satser på havbruk, og at fiskeri- og kystminister Helga Pedersen har lyttet til næringen i dette viktige og prinsipielle spørsmålet. Vi registrerer likevel med forundring at Rogaland ikke får nye konsesjoner, og forutsetter at også dette fylket får vekst i neste runde, sier Geir Ove Ystmark, direktør for næringsutvikling i FHL.

Lokal verdiskaping
Ifølge Ystmark legger regjeringen opp til en jevn og moderat økning over tid, og at dette den gir vekstmulighet både for større og mindre aktører. Dette er også i tråd med næringens behov og vil innebære økt lokal verdiskaping langs kysten.

– Dette imøtekommer vårt ønske om langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. På den måten kan vi få en stabil vekst tilpasset markedsutviklingen for norsk laks. FHL mener imidlertid de nye konsesjonene burde vært kombinert med en generell økning av maksimaltaket for hvor mye laks man kan produsere per konsesjon. Da hadde regjeringen unngått å sette bom for dynamikk og nyskapning for en rekke næringsaktører i distriktsnorge, sier Ystmark.

 Mer til villaks
FHL mener videre det er klokt av myndighetene å styrke arbeidet for å bedre situasjonen for villaksen i norske vassdrag. Det ble i dag kjent at regjeringen foreslår en økning av Miljøverndepartementets budsjett med 20 millioner kroner til dette formålet.

Oppdrettet laks og ørret utgjorde i 2007 Norges største sjømatsektor med en eksportverdi på 18,8 milliarder kroner. Ved inngangen til 2008 var det gitt 929 tillatelser til matfiskproduksjon av laks og ørret.  Der også gitt 753 tillatelser til oppdrett av andre arter som torsk, kveite og dyrking av blåskjell. Selve produksjonen skjer på offentlig tildelte lokaliteter ut fra kriterier som miljøkrav samt hensynet til ferdsel og skipstrafikk og andre brukere av kystsonen.

Havbruksnæringen eksporterer omlag 95 prosent av all produksjon til over 100 nasjoner. I 2007 ble det solgt nærmere 830.000 tonn oppdrettsfisk hvorav 800.000 tonn laks. Størst omsetning sto selskaper i Nordland, Hordaland og Møre og Romsdal for. Hovedmarkedene for laks er Frankrike, Danmark, Russland, Polen og øvrige EU-nasjoner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.