DEL

2007 var et godt år for laksenæringen. Men vil de gode tidene vare? Et nytt forskningsprosjekt skal kartlegge årsaker til, og konsekvenser av endrede produksjonsregimer i norsk lakseoppdrett, melder FHF.


( 30.03.2008 )

[raw]

Fjoråret var spesielt for norsk laksenæring. Næringa hadde en betydelig produksjonsvekst, og man så en markant økning i størrelsen på gjennomsnittslaksen. Denne endringen fikk også konsekvenser for prisbildet for laks og for den generelle markedsutviklingen, blant annet hvilke land laksen ble solgt i.

 

Hva ligger bak?
Årsakene til endringene kan være mange. Det nye reguleringssystemet med Maksimal Tillatt Biomasse (MTB) er av mange nevnt som mulig årsak. Likeledes er det pekt på at temperaturvariasjoner kan ha hatt effekt på produksjonsregimet. Videre kan en finne forklaring på endringene fra “normale” størrelser og slaktetidspunkt i avlsgevinster, nye tidspunkt for smoltutsett eller endringer i markedene.

 

FHL, NSL og FHF skal gjøre en felles forskningsinnsats for laksenæringen. (foto: Edmund Mongstad)


Målet med det nye forskningsprosjektet er å skaffe kunnskap om årsakene til endringene i produksjonssyklusene for norsk lakseoppdrett. Prosjektet vil belyse hvilke konsekvenser disse endringene vil ha for utvikling i priser og markeder. Dette vil også gi informasjon som er viktig for det markedsarbeid som gjøres. Prosjektet skal gi svar på om endringene er kommet for å bli, eller om dette var konsekvenser av spesielle forhold, og at endringene derfor var av midlertidig karakter. Prosjektet skal dermed gi svar på hva vi kan forvente av produksjon og markedsutvikling for 2008.

 

Usikre sammenhenger
Det vil være av stor betydning å få mer inngående kunnskap om markedenes preferanser for stor laks. Per i dag kjenner en for lite til i hvilken grad enkelte markeder foretrekker stor laks mer enn andre. Prosjektet skal gi en indikasjon på sammenhenger mellom størrelse, pris og markeder.

 

Resultatene vil være viktig kunnskap for det markedsarbeid som utføres på vegne av norske laksenæring i dag. Det er også av betydning for Norges handelspolitikk at en kjenner utviklingen i produksjonssyklusene i norsk lakseoppdrett, for å kunne jobbe på best mulig måte for næringa.

 

Prosjektgjennomføring
Prosjektet skal gjennomføres av Universitetet for miljø- og biovitenskap i samarbeid med Universitetet i Stavanger, på oppdrag av Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL), Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.