– Dødelighet ses som tidsbegrensende utbrudd i enkeltmerder, konkluderer Arnfinn Aunsmo. Han har studert årsaken til dødelighet hos oppdrettslaks i de første tre månedene etter utsett. Resultatene la han frem på konferansen Havbruk 2008. Det melder FHF.


( 10.04.2008 )

[raw]

Svinnet fra oppdrettsgenerasjonene på slutten av nittitallet var høyt. Tall fra Kontali analyse viser at rundt en tredjedel av generasjonene fra denne perioden døde, rømte eller gikk tapt på annen måte. Etter en topp i 1991 ble imidlertid dødeligheten kraftig redusert de neste årene, og i perioden 1995-2005 stabiliserte tapstallene seg på et nivå rundt 20 prosent.

 

Selv om dette er en bedring, er det fortsatt mye å gå på. Et prosjekt utført av Norges veterinærhøgskole har prøvd å finne ut hva som ligger bak disse tallene. Elleve erfarne personer med ti års gjennomsnittlig erfaring med obduksjon av dødfisk, ble satt til å se nærmere på saken. De rettet fokus mot fisk som døde i løpet av sine første tre måneder i merd, og undersøkte totalt over 2000 døde fisk. Fiskene kom fra tjue forskjellige merder fordelt over ti anlegg fra Troms til Rogaland.

 

Mange bidragsytere
Norges veterinærhøgskole samarbeidet med Veterinærinstituttet og Mattilsynet om prosjektet, som har mottatt bidrag fra SalMar, Marine Harvest, PanFish, Lerøy Midnor, Fjord Seafood, Mainstream, Langøylaks, Firda Sjøfarmer, Flakstadvåg Laks, Norges forskningsråd og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

 

Prosjektgruppen kom raskt frem til at dødeligheten ikke var jevnt fordelt. ”Death came in waves”, som det har blitt uttrykt fra litterært hold.

 

Flertallet av merdene hadde relativt ubetydelige tapstall i måleperioden; dødeligheten var i stor grad konsentrert om tre-fire av merdene. Men også i ”verstingmerdene” var tapene ujevnt fordelt i den forstand at dødsfallene var konsentrert rundt enkelte tidspunkt.

 

Sårskader fra transport
Den største enkeltårsaken til at fisken døde, var sårskader. Blant rundt tjue konkrete dødsårsaker, døde så mange som fire av ti fisk av sår. Andre utbredte årsaker var mekaniske skader og finneråte. Rundt en av tjue fisk var usmoltifisert. Den ene merden hadde dessuten utbrudd av infeksjonssykdommen piscirickettsiose.

 

– Vi regner med at en del av sårskadene kommer fra transporten, forteller stipendiat Arnfinn Aunsmo ved veterinærhøgskolen.

 

Han oppfordrer oppdretterne til å samarbeide med helsetjenesten om å hente ut mest mulig informasjon om dødeligheten i merdene sine. – Det er mye informasjon å hente fra dødfisken, sier han, og viser til at hele 92 prosent av fisken som ble undersøkt prosjektet, fikk fastsatt en dødsårsak.

 

– Dead fish is talking, konkluderer han.

[/raw]