DEL

En ny informasjonsfolder om slitasje på oppdrettsnot, og hvilke mottiltak som egner seg best, er nå tilgjengelig. Tidligere undersøkelser har vist at to tredeler av all rapportert rømt fisk unnslipper gjennom hull i noten. Gnag på nota fra bunnringkjettingen er en viktig årsak.


( 07.02.2011 )

[raw]

Hull i nota oppstår av mange forskjellige årsaker. I tillegg til at det kan oppstå hull momentant, så vil styrken til notlinet reduseres gradvis over tid. Reduksjonen i styrke har flere årsaker, som for eksempel vasking, impregnering, UV-stråling, belastninger fra strøm/bølger, gnag og slitasje. Det kan rives i forbindelse med operasjoner, drivgods kan lage hull, og det kan gnages/kuttes hull på grunn av at notlinet kommer i kontakt med skarpe eller rue overflater. Men kontaktslitasje på nota er fortsatt en av hovedgrunnene til at det blir hull i nota.

 

Ny design av notposer
Kontakt med fortøyningsliner, flytekrage, nedloddingssystem og drivgods er alle potensielle kilder til gnagskader på notlinet. I tillegg har merdene økt kraftig i størrelse, og for å sikre best oppvekstsvilkår for fisken har mange flyttet til mer strømutsatte lokaliteter. Dette kan føre til større notdeformasjon, og fare for kontakt mellom not og nedloddingssystem. Resultatet er at flere store rømminger skyldes gnag på nota fra bunnringkjettingen.

 

For å unngå gnag kreves det derfor en ny design av notposer eller utspilingssystemer/flytekrager, og fremstår som det klart beste mottiltaket. Det finnes i dag et stort antall flytere med et utspilingssystem som kan påføre gnagskader på nota. Som et alternativ til å kassere disse kan nota forsterkes/dobbeltsikres.

 

Mottiltak
Basert på kartleggingen av reststyrke av notlin som ble gjort i undersøkelsen, kombinert med visuelle inspeksjoner av notlin utsatt for gnagslitasje ved tidligere rømmingstilfeller, så virker det klart at slitasjen skjer over et relativt smalt område. Den vertikale utstrekningen varierer noe mer, men det er først og fremst området midt på notveggen som er mest utsatt for gnag.

 

Et av tiltakene for å redusere faren for rømming på grunn av hull i not forårsaket av gnag fra bunnringkjetting, kan være å sy inn relativt smale notstykker. Disse bør være ca. 1-1,5 meter brede, og plasseres i området nær bunnringkjettingen. Vertikal utstrekning av slitasjen varierer mer, og det anbefales å sy inn et notstykke som går fra hovedtau til bunntelne. Disse notstykkene bør sys inn på utsiden av nota, og kan dermed byttes ut hvis de viser tegn til slitasje når nota er inne til vask og inspeksjon.

 

Den største utfordringen vil være å forutsi akkurat hvilke nøter som trenger en slik forsterkning, i og med at det i meget begrenset omfang gjøres numeriske simuleringer og analyser for å bestemme faren for kontakt mellom not og utspilingssystem i forkant av at nøtene settes ut på en lokalitet. Notstykkene trenger ikke nødvendigvis settes inn ved alle bunnringkjettinger, men bør vurderes ut fra hovedstrømretningene, og legges inn i lesida av nota. Hvis det observeres at begroingen slites vekk bør det iverksettes tiltak umiddelbart.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.