Den enorme mengden fisk som i dag kastes ut igjen på havet som avfall er et stort etisk problem. Omfanget av denne avfallsfisken er hele ti ganger større enn det samlede behovet for marine råvarer til norsk oppdrettsnæring.


[raw]

– Alle tiltak som kan være med på å redusere det enorme omfanget av avfallsfisk er svært viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre fiskebestander, sier konserndirektør Kjell Bjordal i EWOS-gruppen.

 

Som leder av et av de største internasjonale fôrselskapene innenfor laksenæringen er Bjordal opptatt av at ressursene i havet forvaltes på en bærekraftig måte slik at næringen også i fremtiden kan bruke marine råvarer som en del av dietten i fiskefôret. Han roser derfor fiskeriminister Helga Pedersen sitt ferske forslag om nye internasjonale retningslinjer mot utkast av bifangst.

 

– Dette er svært viktig for å sikre en bærekraftig forvaltning av våre fiskebestander, sier Bjordal som samtidig er overrasket over at bifangst-problematikken nærmest er uteglemt hos mange av de som ønsker å sette fokus på bærekraftig forvaltning av havet.

 

Prisverdig initiativ

– Det er meget prisverdig at fiskeriministeren nå tar et sterkere og direkte internasjonalt initiativ til å gjøre noe med det faktum at hele 20 millioner tonn med verdifulle marine råvarer i dag bare kastes på havet, sier Bjordal. Han viser til at Norge nå foreslår å lage internasjonale retningslinjer for bifangsthåndtering og reduksjon av utkast. Forslaget ble fremmet på møtet som Komiteen for fiskeri og akvakultur i FNs matog jordbruksorganisasjon (FAO) hadde tidligere denne måneden.

 

– Norske fiskerimyndigheter stiller seg dermed i spissen for internasjonalt samarbeid mot piratfiske, og det har gitt flotte resultater.  Dette nye initiativet er også svært viktig for å sikre en bedre og langsiktig forvaltning av ressursene i havet, påpeker Bjordal.

 

– Vi registrerer at media stadig vekk lar seg bruke til å få folk til å tro at norsk oppdrettsnæring tømmer havene for villfisk – selv om realiteten er at havbruk øker tilførselen av sjømat på samme måte som landbruk øker tilbudet av kjøtt.  Hele 20 millioner tonn fisk kastes i dag på havet som avfall, noe som er et dramatisk høyt tall. Dette avfallet vil gi oss nok marine råvarer til å kunne 10-doble volumet i norsk oppdrettsnæring – uten å øke presset på ressursene i havet ytterligere, konkluderer Bjordal.

 

– En del av denne bifangsten bør ha god nok kvalitet til å gå direkte til konsum. Men det er ikke tvil om at her ligger store mengder marine ressurser som akvakultur er den klart beste til å utnytte og foredle til menneskemat.

 

Hva er mest bærekraftig?

EWOS-sjefen har ingen problemer med at oppdrettsnæringen blir utfordret på bærekraft – verken av media, forbrukere eller miljøvernorganisasjoner.

 

-Men det er et paradoks at det nettopp er oppdrettsnæringen som blir utfordret mest på bærekraftsproblematikken, når vi vet at laksen er den klart mest effektive kjøttprodusenten vi har. Oppdrettslaksen spiser til dels det samme som sine artsfrender i havet, men bare vesentlig mindre.

 

Det mest effektive husdyret

– Oppdrettsfisken konkurrerer med landbruket om de marine fôrråvarene. Om det norske fiskefôret i stedet hadde blitt benyttet til å produsere kylling og svin, ville vi ha mer enn halvert matproduksjonen ut til forbrukerne. Det er et faktum som mange velger å overse i ressrsdebatten.

[/raw]