Fiskeri- og kystdepartementet åpner for inter-regionale biomassetak for virksomheter som har en høy andel videreforedling av den fisk som virksomheten selv har oppdrettet i kystdistrikt i Norge.


( 08.01.2010 )


[raw]

Dette vil bidra til bedre fleksibilitet for oppdrettere som har en høy andel videreforedling. I tillegg vil videreforedlingsvirksomheter sikres mer stabil tilgang på råstoff. Ordningen kan bidra til sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

 

Med ”høy andel” menes at 25 % eller mer av egenoppdrettet fisk må videreforedles for at søker kan innvilges inter-regionalt biomassetak. Med ”videreforedling” menes bearbeiding til koteletter og/eller filetering (minimum fjerning av ryggrad og magebein) – eller høyere bearbeidingsgrad. Slakting er ikke å regne som videreforedling i denne sammenhengen.

 

Departementet åpner også for at oppdrettere som videreforedler en lavere andel enn 25 % av egenoppdrettet fisk kan innvilges inter-regionalt biomassetak dersom det kan godtgjøres at bearbeidingen bidrar til minst like stor sysselsetting og verdiskapning i kystdistrikt i Norge som en videreforedlingsandel på 25 %. Forskriftsendringen er fastsatt av settestatsråd Trond Giske.

[/raw]