Fiskeridirektoratet justerer reguleringsopplegget i fisket etter hyse etter innspill fra både land- og sjøsiden i fiskerinæringen. Justeringene gjelder for fisket etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket kystgruppe under 15 meter hjemmelslengde.


( 15.01.2014 )

[raw]Avsetningen til bifangst er redusert og overreguleringen er økt på bakgrunn av innspill fra både land- og sjøsiden i fiskerinæringen. Fra årets begynnelse ble det avsatt 6506 tonn hyse til bifangstfiske etter 1. september. Fartøy kan fiske bifangst i kombinasjon med maksimal-/fartøykvoter.

 

Avsetningen utgjorde 30 prosent av gruppekvotene, basert på at fartøy under 15 meter hjemmelslengde landet i gjennomsnitt 40 prosent av hysefangstene etter 1. september i 2011 og 2012. Bifangstavsetningen reduseres nå til 20 prosent av gruppekvotene, 4338 tonn.

 

Bør spare hysekvote
Fiskeridirektøren anmoder fiskeflåten om å spare hysekvote da hyse kan bli en knapp faktor i torskefisket til høsten. Fartøy under 15 meter hjemmelslengde landet cirka 6300 tonn hyse etter 1. september i 2013.

 

Fiskeridirektoratet får meldinger om høy innblanding av hyse i Øst-Finnmark, og overreguleringen er økt for å legge til rette for at fartøy under 15 meter hjemmelslengde kan fortsette fisket. Økning i overregulering går fram av tabellen nedenfor:

NY OVERREGULERING FARTØY UNDER 15 METER HJEMMELSLENGDE
Største lengde
Hjemmelslengde Under 11 m Over 11 m
Under 11 m 100 % til 300 % 50 % til 150 %
11 – 14,9 m 100 % til 200 % 50 % til 100 %

 

Slik blir kvoteøkningen

Økt overregulering og redusert bifangstavsetning fører til følgende kvoteøkning i de ulike lengdegruppene:

  • Fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 11 meter: 132 prosent
  • Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter: 94 prosent
  • Fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og største lengde under 11 meter: 70 prosent
  • Fartøy med hjemmelslengde mellom 11 og 15 meter og største lengde over 11 meter: 52 prosent

 

Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter med umiddelbar virkning, og fisket på maksimalkvotetilleggene stoppes når gruppekvotene er beregnet oppfisket.

 

Endringer med liten praktisk betydning
Som kjent, har det vært en del endringer i reguleringen etter at forskriften om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2014 ble fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 20. desember 2013.

 

Da Fiskeridirektoratet i forbindelse med forskriftsendringen igjen gikk gjennom forskriften for 2014, oppdaget vi enkelte trykkfeil. Vi presiserer at disse forskriftsendringene har liten praktisk betydning, da det i all hovedsak dreide seg om å rette opp inkurier (feil som skyldes forglemmelse).

[/raw]