Fiskeridirektoratet viser til beslutningen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å øke hysekvoten i inneværende år med 25 prosent.

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å vente med å refordele ubenyttet tredjelandskvote (2 123 tonn) til høsten. Disponibel kvote for Norge etter kvoteøkningen utgjør 109 824 tonn hyse. Av dette er det avsatt 548 tonn til forsknings-, lærling- og undervisningsformål, 300 tonn til dekning av fangst innenfor ungdomsfiskeordningen og rekreasjonsfiske (fritids- og turistfiske), 930 tonn til konvensjonelle havfiskefartøy, fartøy med torsketråltillatelse og fartøy med seitråltillatelse som kompensasjon for manglende adgang i EU-sonen i 2014.

 

Fiskeridirektoratet har besluttet å fordele det resterende kvantumet etter etablerte fordelingsnøkler med 66 989 tonn (62 %) til fartøy som fisker med konvensjonelle redskap og 41 057 (38 %) til trålerne. Kvoten til fartøy som fisker med konvensjonelle redskap er videre fordelt med 12 058 tonn (18 %) til konvensjonelle havfiskefartøy, 49 572 tonn (74 %) til fartøy i lukket kystgruppe og 5 359 tonn (8 %) til fartøy i åpen kystgruppe. Av trålernes kvote er 750 tonn avsatt til å dekke seitrålernes bifangst av hyse mens 40 307 tonn er torsketrålerenes gruppekvote.