Kystmagasinet 3.15: De tre siste årene har Øksnes i Vesterålen vært landets største kommune når det gjelder volum av landet torsk, og kan dermed smykke seg med tittelen Norges torskekommune nummer 1.

Med fire fiskemottak på Myre og ett på Stø, som er en avdeling til Gunnar Klo AS, er det ingen kommuner hvor det blir landet mer torsk enn i Øksnes. I fjor ble tatt 55.166 tonn hvitfisk (rund vekt) over kaianleggene i kommunen, og siden 2010 har det vært en økning av landet hvitfisk på cirka 70 prosent eller 22.500 tonn. Også førstehåndsverdien av hvitfisken har økt fra 309 millioner kroner i 2010 til 537 millioner kroner i fjor. I hele Nordland fylke ble det i fjord ilandført 218.998 tonn hvitfisk (rund vekt), og viser at Øksnes står for cirka 25 prosent av all hvitfisk i fylket. Dette viser tall fra Øksnes Havn og Norges Råfisklag.

ØKSNES

Ordfører Jørn Martinussen mener Ringvirkningsrapporten er av stor betydning for videreutvikling av marin sektor i kommunen.

 

Sent i gang

Årets skreisesong kom derimot sent i gang i forhold til de to foregående årene. Innsiget av skrei til Vesterålen og Lofoten lot vente på seg, og periodevis dårlige værforhold gjorde ikke utsiktene for fiskerne stort bedre. Etter ukesvis med landligge for kystflåten, både for de som er hjemmehørende i Vesterålen og «fremmedbåtene» fra Vestlandet, Trøndelag og Lofoten, startet skreieventyret ikke før i starten av februar. Administrerende direktør ved Myre Fiskemottak, Ted Robin Endresen, mener årets sesong heller er mer normalen enn hva som skjedde i 2013 og 2014 da sesongen startet i begynnelsen av januar.

 

-De to siste sesonger var ekstreme fra dag en. Situasjonen er mer normal nå i år. Det er mange involverte parter som går og venter på at sesongen skal komme i gang, og for mange blir det et vakuum i slike perioder der ingen ting skjer, sier han.

SKREI

Skreien er viktig for Øksnes. Bare i fjor ble det landet 55.166 tonn hvitfisk i kommunen.

 

Kort og hektisk

Den korte og hektiske sesongen kan likevel være problematisk for både for fiskerne, landanleggene og markedene.

 

-Det er en utfordring for oss at så store volum fisk skal på land i løpet av en og en halv måned. Vi har våre volumavtaler og selgerne er positive, men det er uheldig at vi ikke klarer å levere mer tidligere og det skaper en usikkerhet i markedet. Det er uansett ikke bra på sikt, mener han.

 

Endresen startet opp på Myre i 2006 og har etter hvert bygd seg opp til å bli landets største anlegg for mottak og produksjon av ferskfisk. For noen år siden utvidet han arealene ytterligere, og investerte i ny sløyelinje og ny filetanlegg. I fjor tok de på land 20 000 tonn fisk, men med vinterens uforutsigbarhet gjør at ambisjonene for årets sesong er halvert.

 

-Vi regner med å nå 10.000 tonn i vinter, hvor 80 prosent pakkes fersk. Resten går til salting og henging (tørrfisk).

HELE DØGNET

200-250 sesongarbeidere holder produksjonen av fersk fisk ved Myre Fiskemottak i gang døgnet rundt under vinterfisket.

 

Stor kapasitet

Daglig går 10-15 fullastede trailere med isoporesker merket skrei fra ferskfiskanlegget på Sommarøy-sida, som skal videre ut i det europeiske markedet. Dette krever produksjon og pakking døgnet rundt i vintersesongen. Det gjør at Endresen er avhengig av mellom 200 og 250 sesongarbeidere. Hele 95 prosent av de som jobber ved bedriften på Myre er rumenere, og mange av dem kommer tilbake vinter etter vinter for å jobbe ved mottaket.

 

-Vi har bygd opp en betydelig hvitfiskkapasitet, og sløyer mellom 250 og 400 tonn fisk hver dag, som vi pakker og sender enten som skrei, blanktorsk eller som andre produkter. For å nyttiggjøre oss av kapasiteten skjærer vi også en del hysefilet. Det er periodevis marked for hysefilet og vi satser på toppene på markedet.

MYRE HAVN

200-250 sesongarbeidere holder produksjonen av fersk fisk ved Myre Fiskemottak i gang døgnet rundt under vinterfisket.

 

Naturgitte forhold

Det store innsiget av skrei langs kysten, noen måneder hvert år, har gjort steder som Myre, Bø, Stamsund og Henningsvær til viktige fiskerihavner i Vesterålen og Lofoten. For Øksnes, der Myre er kommunesenter, har fiskeriog havbruksnæringen etter hvert fått enorm stor betydning for verdiskaping og arbeidsplasser i kommunen. Årlig omsetter sjømatbedriftene i kommunen for ca. 2.2 milliarder kroner (tall fra 2013), og over 1000 personer er sysselsatt innen hvitfisk og havbruksnæringen. Bare hvitfisknæringen alene står for 70 prosent av disse arbeidsplassene. Ordfører Jørn Marthinussen (Øksnes tverrpolitiske liste) er klar på at kommunen har en strategisk beliggenhet svært få andre kommuner er unt:

 

-Vi har noen naturgitte fortrinn som vi ikke kommer forbi, og vi har noen dyktige mennesker som har utnyttet de naturgitte fortrinn. I tillegg har vi etter hvert fått en industrikultur, hvor flere har sett viktigheten ved å samarbeide for å spille hverandre god, sier Marthinussen. Nå har for øvrig Fiskeriparken i Vesterålen utarbeidet en egen ringvirkningsrapport for sjømatnæringen i Øksnes, på bestilling fra politikerne i kommunen.

 

-Vi jobber målrettet i forhold til vår visjon som er Øksnes for flere, og i forhold til vårt overordnede mål, som er at vi i 2025 skal framstå som et ledende fiskeriog industrisamfunn i nord. En av hovedgrunnene til utarbeidelse av rapporten er å få godt begrunnede forslag til tiltak som kan danne grunnlag for fortsatt vekst innen marin næring i kommunen, legger Martinussen til.

STORT VOLUM

Mellom 250 og 400 tonn fisk sløyes og pakkes hver dag i vintersesongen.

 

Helårig aktivitet

Rapporten skal i løpet av våren opp til politisk behandling i Øksnes slik at et samlet kommunestyre kan si noe om hvordan den bør brukes, og hvordan kommunen skal utvikle seg som en ledende sjømatkommune. Martinussen mener uansett rapporten er av stor betydning i hans verv som ordfører i kontakt med sentrale politikere. Blant annet i arbeidet med å få etablert Marin videregående skole i Øksnes og i arbeid med ulike planer, som arealplan og kystsoneplan. Et annet av tiltakene fra rapporten han trekker frem som viktig er behovet for helårige aktivitet innen næringen. Spesielt innen deler av hvitfisknæringen er dette et stort behov for å unngå arbeidsledighet og permitteringer av ansatte.

 

-Jeg finner det formålstjenlig at vi ser nærmere på de tiltakene som er foreslått, og hva kommunen i et samspill med næringsaktørene kan gjøre. Næringen sliter med ikke å kunne holde på arbeidskraften deler av året, og det betyr mye for næringen å få dette på plass, forteller ordføreren.

 

Selv om kvantum av videreforedlet fisk har økt, pakkes likevel en større andel av fisken fersk. Totalt gikk 29 prosent eller 16 765 tonn av fisken i 2013 til salting, tørrfisk eller filetproduksjon, som var 4505 tonn mer enn året før. I rapporten pekes det på mulighetene for å få til en større helårig aktivitet dersom tilstrekkelig råstoff gjennom hele året er tilstede.

 

Samlet sett stod hvitfisknæringen for 445 millioner kroner i omsetning i 2013, som utgjorde 20 prosent av omsetningen innen sjømatnæringen. Naturlig nok står fôrprodusenten BioMar AS for den største omsetningen med sine 1,5 milliarder kroner, men mens fôrbedriften kun satt igjen med en femtedel av omsetningen i verdiskapning, sitter hvitfisknæringen igjen med en tredjedel.

 

Fakta Øksnes kommune:

Kommunesenter på Myre Tettstedene Myre og Alsvåg Innbyggere: 4 563 (per 01.01.2015) Antall fiskefartøy: 119 Antall fiskere: 229 (B) og 15 (A) Over 1000 ansatte i fiskeriog havbruksnæringen

 

Landet volum (verdi) hvitfisk i Øksnes:

2010: 32.666 tonn (ca 309 mill kr) 2012: 37.226 tonn (ca 370 mill kr) 2013: 49.975 tonn (ca 438 mill kr) 2014: 55.166 tonn (ca 537 mill kr)