DEL

Fiskeri og kystdepartementet øker torskekvotene nord for 62°N som en følge av ubenyttet tredjelandskvote på torsk. Åpen gruppe tilføres 2000 tonn og konvensjonelle havfiskefartøy tilføres 2200 tonn torsk.


( 11.03.2013 )

[raw]

-Jeg har fordelt resterende tredjelandskvote av torsk for å tilgodese fiskerne i åpen gruppe som fra årets begynnelse ikke fikk noen økning i maksimalkvoten. I tillegg gir jeg autolinefartøyene en håndsrekning for økt lønnsomhet som kompensasjon for manglende kvoteavtale med Færøyene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Konvensjonelle havfiskefartøy
Norske havgående autolinefartøy har i 2011 og 2012 vært avskåret fra å fiske ved Færøyene, ettersom vi på grunn av makrellkonflikten ikke har inngått bilateral avtale. Dette har rammet lineflåten gjennom tapte fangstinntekter og derav redusert lønnsomhet.

 

Sist Norge hadde bilateral avtale med Færøyene i 2010 fikk Færøyene 2244 tonn torsk fra Norge. Om lag tilsvarende kvantum torsk tilføres nå fartøygruppen som tradisjonelt har fisket ved Færøyene. Ekstra tilførsel av 2200 tonn torsk fordelt på 29 fartøy vil bedre den økonomiske situasjonen inneværende år.

 

Etter ønske fra næringen fordeles kvotetillegget likt på alle deltakende fartøy i gruppen, om lag 75 tonn torsk per fartøy. Tillegget fordeles med andre ord ikke ut fra kvotefaktor. Kvotetillegget kan ikke nyttes i forbindelse med slumpfiskeordningen.

 

Åpen gruppe
Fisket etter torsk for fartøy i åpen gruppe er regulert som maksimalkvoter med garanterte kvoter i bunnen fra årets begynnelse. For ikke å styre mot et overfiske i åpen gruppe, og for å hindre en tidlig stopp i fisket på maksimalkvotene, ble det ikke gitt noen økning i de ordinære maksimalkvotene fra årets begynnelse. Dette har blitt mottatt med blandede følelser all den tid totalkvoten for 2013 har økt betydelig.

 

En økningen i de ordinære maksimalkvotene på 25 % medfører et kvotetillegg på 5, 6 eller 7 tonn avhengig av fartøylengde. Maksimalkvotene i virkeområdet er uendret.

 

De nye ordinære maksimalkvotene framgår av tabellen nedenfor. Økningen er angitt i parantes (+x). Ettersom maksimalkvotene i virkeområdet forblir uendret medfører det gradering av maksimalkvotetillegget i virkeområdet etter fartøylengde på henholdsvis 7, 6 og 5 tonn, hvorav de minste får størst tillegg. Det garanterte kvotetillegget i virkeområdet er uendret for alle, 12 tonn. Kvotetillegget i virkeområdet er angitt i parantes. Endringen kan føre til en tidligere stopp i fisket på maksimalkvotene.

 

Tabell:

Lengde meter Ord. maksimalkvote Ord. garanterte kvoter Maksimalkvoter i virkeområdet Garanterte kvoter i vikeområdet
Under 8 23 (+5) 15 30 (7) 27 (12)
8 – 9,99 32 (+6) 21 38 (6) 33 (12)
Over 10 35 (+7) 24 40 (5) 36 (12)

Bifangst av torsk i loddefisket
Det har også i år vært en betydelig innblanding av torsk i loddefisket. Et forsiktig estimat av hvor mye torsk som vil gå med totalt i loddefisket 2013 er ca. 600 tonn torsk. Departementet legger til grunn at et slikt uttak av torsk må avregnes torskekvoten og trekker derfor ut 600 tonn torsk før fordeling av ubenyttet tredjelandskvantum.

 

Refordeling etter nøkkel
Det står da igjen 5800 tonn til fordeling i samsvar med ordinær nøkkel. Refordeling av  5800 tonn vil utgjøre 5 tonn per kvotefaktor for autoline og 21 tonn for trål. Endringen for kystflåten utgjør et tillegg i fartøykvotene på 0,5 til 3,7 tonn, en økning på 1,43 %.

 

”Færøykvote” til konvensjonell hav

  2 200 tonn

Ekstra til gruppekvote for åpen gruppe   2 000 tonn
Avsetning til bifangst i loddefisket      600 tonn
Holdes tilbake til potensielt tobisbytte   2 000 tonn
Fordeles etter ordinær fordelingsnøkkel   5 800 tonn
Totalt 12 600 tonn

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.