Økningen er størst for torsk, der det blir anbefalt en fangstkvote på 49 259 tonn, som tilsvarer 40 419 tonn landinger. Kvoterådet for sei medfører en nedgang i landingene på seks prosent.

Det internasjonale råd for havforskning (ICES) er nå klar med sine anbefalinger for bestandene i Nordsjøen for 2016. Det er kommet råd for sei, torsk, hyse, hvitting og rødspette.

Tegn på oppgang

Gytebiomassene av torsk, hyse og sei i Nordsjøen er alle på et relativt lavt nivå historisk sett. Torsk og sei ligger nær tiltaksgrensene, og rekrutteringen har i senere år vært under langtidsgjennomsnittet.

 

For torsk og hyse ser man imidlertid klare tegn på oppgang, og det viser igjen i rådene. For hyse er det anbefalt en totalfangst på 74 854 tonn, som tilsvarer 61 930 tonn konsumfiske. For 2015 var anbefalingen på 68 690 tonn (totalfangst).

Nedgang for sei

Seibestanden har fortsatt har en negativ utvikling, og det anbefales en kvote på inntil 75 049 tonn. Med dagens utkastprosent tilsvarer dette landinger på inntil 68 601 tonn, som tilsvarer en nedgang på seks prosent fra 2015.

 

Les alle rådene:

http://www.imr.no/radgivning/kvoterad/kvoterad_for_2016/ices-rad_for_bestandene_i_nordsjoen/nb-no