Fiskeridirektoratet skal tildele ny konsesjon til å fiske krill i Antarktis (CCAMLR-området). Søknadsfrist er satt til 1. mai 2011.


( 22.02.2011 )


[raw]

Fiskeridirektoratet er bedt av Fiskeri- og kystdepartementet om å lyse ut og tildele en ny konsesjon til å fiske krill i området som forvaltes av kommisjonen for bevaring av levende marine ressurser i Antarktis (CCAMLR-området).

 

Fiskeridirektoratet lyser på denne bakgrunnen ut tildeling av ny tillatelse til å fiske krill, jf § 4 i forskrift av 2. mars 2007 om konsesjonsordning for fiske utenfor norsk fiskerijurisdiksjon (fjernfiskeforskriften, J-57-2007).

 

Kriterier for vurdering av søknadene
I henhold til departementets brev bør Fiskeridirektoratet bl.a. vektlegge følgende kriterier ved tildelingen:

 

a) Norske eierinteresser
b) Ivaretakelse av miljøhensyn, både i forhold til fartøy, fangstteknologi og produksjon og videreforedling, utslipp, tiltak for å unngå skade på andre organismer, fugler og dyr mv.
c) Finansiering av fartøy mv. og antatt gjennomføringsevne på lang sikt. (Virksomheten skjer likevel på egen risiko)
d) Erfaring og kompetanse vedrørende krill
e) Innovasjon, forskning og utvikling
f) Tidspunkt for oppstart av fiske

 

Søknaden
Søker bør redegjøre for, og om mulig dokumentere, hvordan de nevnte kriteriene vil bli ivaretatt. Herunder må det redegjøres for:

 

Fartøyet. Her må radiokallesignal, IMO-nummer, tekniske spesifikasjoner og fartøyets historikk fremkomme. Hvis fartøyet skal ombygges, eller bygges nytt, må fartøyets tekniske spesifikasjoner og generalarrangementsplan legges ved.
Virksomheten. Dette gjelder både på søknadstidspunktet og på lang sikt. Tidsskjema, herunder tidspunkt for oppstart av fiske og virksomheten ellers må det redegjøres for. Estimert årlig fangst av krill med fartøyet bør også opplyses om. Fangstoperasjonen og virksomhetens utnyttelse av krill som ressurs må det redegjøres for.

 

Eierforhold og finansiering. Eierselskapet og forventet bakenforliggende eierstruktur og nasjonalitet ned til personnivå må oppgis. Finansieringsplan av fartøy og den videre drift må sannsynliggjøres. Hvis prosjektet forutsetter låneopptak må lånetilsagn legges ved.

 

Miljøhensyn. Det må her fremgå hvordan miljøhensyn vil bli ivaretatt i forhold til fartøy, utslipp, fangstteknologi, produksjon om bord, videreforedling av krill og tiltak for å unngå skade på andre organismer, fugler og dyr mv.
For øvrig bør søknaden redegjøre for andre forhold som kan være relevant, men som ikke eksplisitt fremgår ovenfor. Dette bør om mulig dokumenteres.

 

Følgende vilkår må påregnes tilknyttet krillkonsesjonen

Rederiet må legge forholdene til rette om bord for deltakelse fra nasjonal eller internasjonal observatør/inspektør som kan være tilstede under utøvelsen av fisket. Disse skal ha muligheter for innsamling og bearbeiding av prøver om bord.

 

Avtale med forskningsinstitusjon vedrørende utveksling av data fra fangstoperasjonen og tilstedeværelse av personell fra forskningsinstitusjonen må påregnes innført. Nærmere angivelse mht forskningsinstitusjon vil i så tilfelle bli angitt på et senere tidspunkt.

 

Fartøy og mannskap skal ved behov stilles vederlagsfritt til disposisjon for forskningsaktiviteter i inntil 7 døgn pr fangstsesong, i tråd med retningslinjer fra CCAMLRs vitenskapskomité.

 

Krav som andre sektormyndigheter vil stille til fartøyet, herunder nødvendige godkjenninger fra Mattilsynet i henhold næringsmiddel/fôr- og annet relevant regelverk må overholdes.

 

Fartøyet skal overholde de krav som følger av norsk fiskerilovgivning og CCAMLRs til enhver tid gjeldende regelverk. Dette gjelder blant annet reglene om utøvelsen av fisket, miljøkrav, krav til satellittsporing, føring av fangstdagbok og rapportering av fangst.

 

For en periode på 5 år etter oppstart kan fartøyet ikke selges for fortsatt drift. Det kan i samme periode heller ikke påregnes godkjent majoritetseierendringer i selskapet.

 

Selskapet eller underliggende eiere kan ikke ha direkte eller indirekte eierskap til andre fiskefartøy som fisker under bekvemmelighetsflagg.
Etter at konsesjonen er tildelt kan det bli innført krav om faktisk fiskeriaktivitet for opprettholdelse av konsesjonen. Ved brudd på vilkårene vil krillkonsesjonen bli inndratt.

Konsesjonens innhold
I henhold til fjernfiskeforskriften § 3 vil konsesjonen bli avgrenset til å gjelde fiske etter krill (Euphasia Superba) med pelagisk trål i CCAMLR-området. Vi gjør videre søkerne oppmerksom på at det ikke er tilknyttet kvote til tillatelsen som vil bli tildelt og at det er CCAMLR som er ansvarlig for reguleringstiltak.

 

Tildelingsbeslutning – vedtak om ervervstillatelse
Sammen med søknaden om krillkonsesjon må det søkes om ervervstillatelse for fartøyet som skal benyttes. Kvittering på betalt saksbehandlingsgebyr på kroner 4000,- må legges ved.

 

Fiskeridirektoratet sentralt vil gjennomføre saksbehandlingen og foreta en tildelingsbeslutning. Vi ser for oss at tildelingsbeslutningen vil være klar innen utgangen av juni måned. På grunnlag av tildelingsbeslutningen vil søknaden om ervervstillatelse bli behandlet. Avslag på søknad vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeri- og kystdepartementet.

 

I ervervstillatelsen vil det også bli fastsatt en siste frist for oppstart med fartøyet, jf fjernfiskeforskriften § 4 annet ledd. Hvis fartøyet ikke er i drift innen dette tidspunktet faller krilltråltillatelsen for fartøyet bort. Ervervstillatelsen for fartøyet vil videre bli avgrenset til å gjelde fiske etter krill i CCAMLR-området.

[/raw]