DEL

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt reguleringer for fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26°Ø.


( 01.08.2013 )

[raw]

– I all hovedsak videreføres fjorårets reguleringer, også garanterte fartøykvoter. Dette gir forutsigbarhet og tilrettelegger for at fangstinnsatsen kan strekkes ut i tid, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

Det kommende reguleringsåret vil løpe fra 1. august 2013 til 31. juli 2014. Det tildeles garanterte fartøykvoter som kan fangstes gjennom hele året. Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2013 gis en fartøykvote på 2,0 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en fartøykvote på 1,0 tonn. Dette innebærer en reduksjon på 13 % sammenliknet med foregående sesong, noe som har sammenheng med at deltakelsen har økt i dette fiskeriet.

 

Det innføres ikke et vilkår om at fartøyet må være over en viss lengde for å kunne delta i åpen gruppe, slik det ble bedt om innspill på i høringen. Kontrollen skal imidlertid intensiveres for å unngå at små fartøy nyttes som ”kvotefartøy” for omskriving av fangst. Videre presiseres det et forbud mot bruk av leieskipper i åpen gruppe, dvs. at eier selv må stå som høvedsmann om bord under fisket.

 

– Fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området er regulert som et åpent fiskeri. Det er viktig å sette vilkår som sikrer at det fortsatt kan være slik, og at fartøykvotene kan holdes på et nivå som gir grunnlag for lønnsomhet, sier fiskeri- og kystminster Lisbeth Berg-Hansen.

 

Vi vil nå evaluere det etablerte forvaltningsregimet for kongekrabbe og de enkelte reguleringene i dette fiskeriet.  I denne evalueringen vil vi særlig se på grensene for det kommersielle området. Vi vil også se spesielt på situasjonen for fiskerne i Måsøy.

 

Fakta om reguleringene i det kvoteregulerte området for perioden

1. august 2013 – 31. juli 2014: 
•Totalkvoten er på 1000 tonn hannkrabber, herav 100 tonn skadede hannkrabber, samt 50 tonn hunnkrabber.
•Totalkvoten fordeles som garanterte fartøykvoter, og det er lagt til grunn en overregulering på ca. 10 % basert på forventet deltakelse.
•Fartøy med eier på blad B pr. 1. januar 2013 får en fartøykvote på 2,0 tonn lytefrie hannkrabber, mens øvrige fartøy med adgang til å delta får en maksimalkvote på 1,0 tonn. Det skilles ikke på fartøy i lukket og åpen gruppe.
•Det gis tilleggskvoter på inntil 9 % skadede hannkrabber og 5 % hunnkrabber, beregnet av fartøyets fangst av lytefri hannkrabbe pr. uke.
•Minstemålet på 130 mm skjoldlengde videreføres.
•Fartøy som skal delta i åpen gruppe i den kvoteregulerte fangsten skal fremstilles for kontroll for Fiskeridirektoratets regionkontor, og være godkjent før de kan delta.
•Fartøy med adgang til å delta i den kvoteregulerte fangsten må, etter oppstart av fangst i det regulerte området, først ha endelig avsluttet (og landet) fangsten i det regulerte området før det kan delta i fangst utenfor det regulerte området.
•Dersom kongekrabbe fangstet utenfor det kvoteregulerte området skal landes innenfor det regulerte området, må landing skje direkte fra fartøy til anlegg som er godkjent av Mattilsynet og registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.
•Ved fiske med bunngarn eller bunnline er det adgang til å ha inntil 1 % bifangst av kongekrabbe, unntatt i rognkjeksfisket hvor det er adgang til å ha inntil 5 %.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.