Økt kjøpekraft og nye forbruksvaner gjør Polen til et stadig mer interessant og voksende marked for norsk sjømat. Norsk sjømat har lenge hatt Polen som et viktig marked. I fjor ble det eksportert norsk sjømat til Polen til en verdi av 5,7 milliarder norske kroner, noe som gjør Polen til det tredje største markedet for norske sjømat målt i verdi.

Av Kjell Arne Nielsen, direktør Innovasjon Norge, Warszawa
og Jørgen Lund, administrerende direktør, North Atlantic Seafood Forum, Bergen.

Sjømateksporten til Polen har tradisjonelt i første rekke vært en råvareeksport som Polen med en av Europas største og mest moderne fiskeforedlingsindustrier selv har videreforedlet. I tillegg blir det anslått at så mye som to tredeler av den norske sjømaten blir reeksportert fra Polen, altså solgt videre til andre land.

 

Økt levestandard og kjøpekraft blant Polens over 38 millioner innbyggere de siste ti årene betyr nå at forbruksmønsteret og dermed markedet for sjømat er i endring. Polen er faktisk det eneste landet i EU som har opprettholdt en positiv vekst siden utbruddet av finanskrisen i 2008. Den nye generasjonen polakker følger internasjonale konsumtrender med økt appetitt for fiskeprodukter.

 
Et annet trekk ved det polske markedet er at en stadig større andel av sjømaten som eksporteres til Polen blir værende og i større grad solgt og konsumert av forbrukere i Polen. Dette er gir nye muligheter for å forsyne et spennende og voksende polsk marked med flere norske sjømatprodukter.

 

Dette er bakgrunn og hovedtema når Innovasjon Norge i tett samarbeid med sjømatkonferansen North Atlantic Seafood Forum, NASF 2014, arrangerer møter mellom norske sjømateksportører og de største aktørene innen polsk sjømatindustri. Den polske delegasjonen vil bestå av 25 delegater fra 10 av Polens største fiskeprosesseringsselskaper.
North Atlantic Seafood Forum, som arrangeres i Bergen i dagene 4. – 6. mars, vil være en god arena for å utvikle nytt samarbeid.For norske eksportører gjelder det å se muligheter i de endringene som nå skjer i et av Norges viktigste eksportmarkeder. I tillegg til at etterspørselen etter sjømat stiger, foregår det også forandringer i strukturen i den polske sjømatimporten. Ved siden av rund laks og pelagisk fisk, kjøper polske aktører nå i større grad laksefileter, ørret og torsk. Særlig markedet for torsk peker seg ut som et område med store muligheter: Polen er nå største importør blant EU-landene av norsk frossen torsk, og fersk norsk torsk vinner også markedsandeler. Mye tyder på at både detaljhandel og industrien i Polen er åpne for nye råvarer og produkter innenfor sjømat.

 

Mulighetene styrkes ytterligere av den pressede situasjonen som fiskeforedlingsindustrien i Polen befinner seg i. Den økte konsumetterspørselen har ført til en storslått satsning på ferske, ferdigpakkede, fiskeprodukter distribuert av lavpriskjedene i Polen. Disse kjedene representerer over 3000 butikker og har ambisjoner om vekst.  Retail-kjedenes markedsmakt, kombinert med høyere råvarepriser, tærer på foredlingsindustriens marginer. I en slik situasjon vil et tettere samarbeid mellom norske råvareeksportører og polske foredlingsaktører kunne føre til høyere verdiskapning lenger opp i verdikjedene, gjennom fellesproduktutvikling og differensiering ovenfor sluttkundene.

 

Det polske sjømatmarkedet er forventet å fortsette å vokse i fremtiden. Marine Harvest sitt oppkjøp av polske Morpol kan varsle en generell revurdering av strategi mot Polen. Gjennom tettere samarbeid med polsk foredlingsindustri og økt kunnskap om det polske forbrukermarkedet, kan norske aktører tjene på mulighetene i et økende konsummarked.  Dette forutsetter derimot at flere norske bedrifter må forlate sin strategi med kun å være råvareleverandør. Nøkkelen kan ligge i Polen.