DEL

28. mars forfaller fristen til å søke om tilskudd til fiskeriforskning i 2014. Det innebærer at forskningskvoter ikke lenger skal benyttes for å finansiere forskning og overvåkning til havs, slik det har vært til nå.


( 11.03.2014 )

Fra inneværende år vil forskningskvoter bare bli gitt til undervisning, til nødvendig fangst på forskningsfartøy samt i enkelte andre særtilfeller. Forskning, overvåkning og redskapsforsøk som tidligere har blitt finansiert gjennom tildeling av forskningskvoter, skal i stedet heretter finansieres gjennom inntekter fra en generell avgift på førstehåndsomsetningen av fisk.

Økt kvoteverdi for næringen
Dette betyr blant annet at hovedtyngden av dagens forskningskvoter etter omleggingen vil gå tilbake til det ordinære fisket, og på den måten øke den samlede kvoteverdien for næringen.

Avgiften til fiskeriforskning og overvåkning skal først og fremst bidra til å dekke kostnader med å innhente kunnskap for en bærekraftig høsting av de marine ressursene, men kan også etter en konkret vurdering benyttes til annen kunnskapsinnhenting som bidrar til å realisere formålet i havressursloven.

Tildelingskriterier
Følgende kriterier skal legges til grunn for tildeling av tilskudd:

Tilskuddet skal kun dekke kostnader til bruk av fartøy og andre ekstrakostnader ved toktvirksomhet.

Det kan maksimalt dekke 50 prosent av kostnadene ved forskningsprosjektet, og kun reelle kostnader som ikke er finansiert gjennom annen, ekstern finansiering.

  • Søker må legge fram fullstendig budsjett og opplyse om annen finansiering.
  • Alle prosjekter som faller inn under ordningens formål kan søke, men prosjekter som dekker fiskeriforvaltningens kunnskapsbehov har høyest prioritet.
  • I 2014 skal pågående prosjekter som i 2013 mottok forskningskvoter og var angitt med varighet utover 2013 prioriteres.
  • Resultatene fra prosjektene skal gjøres offentlig tilgjengelige. Dette inkluderer både publikasjoner og innsamlede data.
  • Delfinansiering fra Forskningsrådet, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Innovasjon Norge eller EU vil bli vurdert positivt.
  • Bindende tilsagn om tilskudd kan kun gis for det gjeldende budsjettåret. Ved søknad om støtte til prosjekter som går over mer enn ett år, kan tilsagn kun gis med forbehold om Stortingets framtidige budsjettvedtak.

Hvem kan søke?
Norske forskningsinstitusjoner utenom fiskeriforvaltningen (Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og NIFES), samt norskregistrerte private aktører i samarbeid med en forskningsinstitusjon kan søke om tilskudd.

Rapporteringskrav
Tilsuddsmottaker skal sende inn prosjektregnskap i tråd med kravene i tilskuddsbrevet. Mottaker skal også rapportere om hvordan prosjektet har bidratt til å oppnå målsettingene.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.