Årets metoderevisjon for kysttorsk har resultert i en ny deling av bestanden. Fra i år gir ICES separate råd for bestandene nord og sør for 67°N.

Oppdelingen følger de norske statistikkområdene for fangstrapportering. Kysttorsk nord for 67°N omfatter områdene 0, 3, 4 og 5, og kysttorsk mellom 62 og 67°N omfatter områdene 6 og 7.

– Delingen vil gjøre det mulig å innføre forvaltningstiltak rettet mot den spesifikke situasjonen i de ulike områdene, sier bestandsansvarlig for kysttorsk i nord, Johanna Fall.

Rådet for neste år fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er null fiske for den nordlige kysttorskbestanden, og et lavt uttak for kysttorsk mellom 62 og 67°N.

– Dette skal ikke forstås som at den nordlige delen er i dårligere forfatning. Datagrunnlaget for kysttorsk i nord er bedre enn i sør, og det foreligger en lengre dataserie som brukes for å vurdere dagens tilstand, sier Fall.

Nye metoder og bedre data

Bakgrunnen for oppdelingen er en metoderevisjon («benchmark») som er gjennomført av ICES det siste året. Nye metoder er tatt i bruk for å gi et best mulig faglig grunnlag for rådgivningen.

– Bedre datagrunnlag har gjort det mulig å utvikle en analytisk bestandsmodell for den nordligste delen av bestanden, nord for Vestfjorden. Tidligere ble toktmålingene brukt direkte for å vurdere utviklingen i bestanden. Nå blir disse dataene brukt i en modell sammen med fangstdata for å estimere størrelsen av bestanden. Med en slik modell er det også mulig å tallfeste referansepunkter for gytebestanden, forklarer Johanna Fall.

I området mellom Stad og Helgelandskysten (62–67°N) er datagrunnlaget svakere.

– Her har ICES tatt i bruk såkalt «datafattig» metodikk for vurdering av bestanden, herunder utvikling i fangst-per-enhet-innsats i Kystreferanseflåten. I dette området utgjør turistog fritidsfiske en større andel av totalfangsten. Informasjon om dette fisket blir brukt sammen med utviklingen i bestandens lengdesammensetning for å vurdere behov for en ekstra buffer i mengden kysttorsk som bør stå igjen etter fisket.

Arbeider med nye gjenoppbyggingsplaner

Rådet om null fiske i nord følger av ICES sine retningslinjer for rådgivning av kategori 1-bestander som ligger under full reproduksjonskapasitet. Rådet i sør følger av den så kalte «2 over 3-regelen» som brukes for rådgivning av kategori 3-bestander.

Kategori 1 er bestander med kvantitative bestandsvurderinger som gir anslag på den totale bestandsstørrelsen, og prognoser som er oppdelt på alder/lengde. Kategori 3 er bestander der toktmålinger eller bestandsmodeller indikerer trender i bestandens utvikling.

Det er ventet at situasjonen med råd om null fiske i nord og lavt uttak i sør vil harmoniseres når nye gjenoppbyggingsplaner har blitt innført. Dette arbeidet vil foregå utover høsten sammen med Fiskeridirektoratet, med innspill fra næringen.