Myndighetenes nye forskningsstrategi har fokus på områder som blant annet sikrer miiljømessig  bærekraftig bruk av ressursene, behovet for trygg og sikker mat til en voksende befolkning og forskning innen sjøtransport og sjøsikkerhet.


( 10.02.2011 )

[raw]

-Forskning og innovasjon er viktig for utviklinga av sjømatnæringa. Den veksten og utviklinga vi har opplevd i næringa til nå hadde ikke vært mulig uten våre forskere og forskningsmiljøer. Kunnskapen, og vår evne til å ta den i bruk, har gitt positive resultater. Det vil den gjøre også i fremtiden. Det er nå vi bygger den kompetansen vi trenger i morgen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

 

I dag lanserte hun Fiskeri- og kystdepartementets forskningsstrategi 2011 – 2014 i Havforskningsinstituttet sine lokaler i Tromsø.

 

-Jeg mener at tilgang på kunnskap er en kritisk nøkkelfaktor for å styrke den framtidige konkurranseevnen til næringa innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Med den nye forskningsstrategien fortsetter vi det viktige arbeidet med å skaffe oss ytterligere kunnskap, sier fiskeri- og kystministeren.

 

Strategien peker på følgende hovedforskningsområder: Forskning som sikrer en miljømessig bærekraftig bruk av ressursene, behovet for trygg og sikker mat til en voksende befolkning, forskning innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap og forskning til å forstå og å klare å tilpasse seg til klimaendringer. I tillegg må det rettes forskning mot nye områder som kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser i fremtiden.

 

Norske forskere er fremst i verden på en rekke områder innen marin forskning i dag. Samtidig er marin forskning i betydelig grad internasjonal, og samarbeid med andre land og EU blir stadig viktigere for å kunne bringe fram nødvendig kunnskap.

 

Det store behovet for forvaltningsrettet forskning gjør at det er naturlig at det offentlige finansierer en stor del av den marine forskningen. I år bevilger Fiskeri- og kystdepartementet én milliard kroner til forskning og innovasjon over statsbudsjettet. På fem år har disse bevilgningene økt med 17 prosent.

 

Viktig for sjømatnæringen 

 

-Forskning og innovasjon er viktig for utviklingen av sjømatnæringa. Vi trenger kompetanse for å opprettholde dagens situasjon, og vi trenger mer og ny kompetanse for å bli enda bedre. Bak denne kompetansen vil det stå flotte, unge mennesker som på et tidspunkt i livet må ta et valg om å tilegne seg denne kunnskapen. For meg er marin sektor mulighetenes næring for alle, uansett ønsker, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg på Håp i Havet-konferansen i Tromsø i dag.


-Når jeg ser alle dere som sitter her og som deltar på denne konferansen fordi dere har valgt en utdanning til fordel for de marine næringsområdene, så føler jeg meg trygg. Trygg på at vi også i framtida skal ha tilgang på ressurssterk ungdom med pågangsmot og god kompetanse. 

 

Håp i Havet er en konferanse som arrangeres av studentene ved Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen i Tromsø. Målet med konferansen er å skape en god faglig atmosfære med temaer og aktuelle utfordringer innen biovitenskap, fiskeri og økonomi. I tillegg skal Håp i Havet fungere som et bindeledd mellom studenter, forskning og næringsliv.

[/raw]