– Det er ingen tvil om at torskenæringa er i en svært sårbar og utsatt situasjon. Den økonomiske krisen i Europa er ikke over, og særlig gjelder det i land som er viktige markeder for norsk torsk. Det er avgjørende at denne situasjonen følges tett opp, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.


( 13.09.2013 )


[raw]

Regjeringen har i statsråd i dag fremmet forslag om 30 mill. kroner til tiltakspakke for torskenæringen i 2013. Midlene er en del av en samlet tiltakspakke for torskenæringen på 85 millioner kroner i 2013 og 2014.
Tiltakene skal bidra til bedre avsetning og markedsforhold for norsk hvitfisk. For å gi økt kvalitet i førstehåndsomsetningen er det foreslått fire millioner kroner til et opplæringsprogram for kvalitetsbehandling av fisk i regi av Innovasjon Norge, fem millioner til økt innsats i arbeidet med fangsthåndtering og levendelagring i regi av Nofima og tre millioner kroner til gjeninnføring av lineegnetilskudd. Videre er det foreslått tre millioner kroner til økt tilskudd til føring og mottaksstasjoner.

 

For å øke markedsinnsatsen og redusere handelshindringer foreslår Regjeringen ti millioner kroner til Norges sjømatråd til ekstraordinær markedsinnsats for torsk, og fem millioner kroner til Mattilsynet for å redusere veterinære handelshindringer.

 

I tillegg til ekstrabevilgningene i 2013 har Fiskeri- og kystdepartementet sendt på høring et forslag om å etablere en særlig ordning for fleksibel kvoteutnyttelse for industrieide torsketrålere. Målet med denne ordningen er at det blir levert mer fersk torsk samlet sett fra fartøyene.

[/raw]