Stortinget har nå godkjent en ny avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området.

– Avtalen er viktig for fremtidig bevaring og eventuell bærekraftig høsting av fiskebestander i Polhavet. Med denne avtalen får vi på plass et føre-var-tiltak før fiske er aktuelt, slik at vi unngår de problemene vi kjenner fra andre internasjonale havområder hvor uregulert fiske har etablert seg, sier fiskeriog sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Regjeringen la i statsråd 6. desember 2019 frem en proposisjon til Stortinget for å innhente Stortingets samtykke til ratifikasjon av Avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018.

Om avtalen:

  • Det meste av Polhavet ligger innenfor 200-mils sonene til de fem kyststatene. Men midt i Polhavet er det et internasjonalt område. Her er det nå is store deler av året og det foregår ikke kommersielt fiske. Ved en reduksjon i isdekket i tiårene fremover, kan fiske bli mulig.
  • Avtalen er fremforhandlet av de fem kyststatene til Polhavet, Canada, Danmark/Grønland, Norge, Russland og USA, og de fem fjernfiskeaktørene EU, Island, Japan, Kina og Sør-Korea. Den etablerer en regional regulering i tråd med FN-avtalen om fiske på det åpne hav av 1995 og Havrettskonvensjonen.
  • Avtalen innebærer en ambisjon om et felles forskningsog overvåkningsprogram for å kartlegge og vurdere mulighetene for bærekraftig fiske i fremtiden.

Partene forplikter seg til ikke å tillate egne fiskere å fiske før internasjonale forvaltningstiltak er vedtatt. Avtalen skriver seg inn i eksisterende internasjonalt rammeverk for staters rettigheter og plikter på det åpne hav.