Priser, volumer og marginer var høyere i et kvartal der etterspørselen etter torskeprodukter var god. Underliggende drift var bedre, men driftsresultatet ble negativt med -8 millioner kroner.

Norway Seafoods hadde en omsetning i fjerde kvartal på 442 millioner kroner, en økning på 45 millioner kroner i forhold til samme periode i 2013. Økningen i omsetning skyldes både høyere priser og større volum. Produksjonen av ferske filetprodukter økte. Den underliggende driften i Norge var marginalt bedre i perioden. Avsetninger, tap på valutakontrakter og nedskrivninger bidro til et negativt driftsresultat.

 

– Det er en god utvikling i etterspørselen etter torskeprodukter og utviklingen i kvartalet var positiv. Bedre tilgang på råstoff og bra marked for ferske produkter resulterte i bedre marginer for driften. Driftsresultatet er likevel negativt både i kvartalet og for året som helhet, sier konsernsjef Thomas Farstad.

 

Norway Seafoods’ resultat før finansposter (EBIT) var -8 millioner kroner i fjerde kvartal, mot -28 millioner kroner i samme periode i fjor. EBIT-marginen for konsernet var på -1,9 prosent, mot -7,2 prosent i fjerde kvartal i 2013. Kontantstrøm fra driften i kvartalet var 34 millioner kroner, mot 35 millioner året før. Resultatet etter skatt var -46 millioner kroner (-51 million kroner i samme periode i fjor). Netto rentebærende gjeld ble redusert til 296 millioner kroner (311 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2014). Egenkapitalandelen var 13,1 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 16,7 prosent ved utgangen av forrige kvartal.
For regnskapsåret 2014 endte driftsresultatet før amortisering og avskrivninger (EBITDA) på 4 millioner, opp fra -10 millioner i 2013. Driftsresultatet for hele 2014 var på -34 millioner kroner, mot -43 millioner kroner i 2013. Resultat etter skatt for videreført virksomhet endte på -74 millioner kroner, en reduksjon fra -47 millioner kroner i 2013.

 

Fjerde kvartal hadde en bedret tilgjengelighet på fersk torsk, og markedet for torskeprodukter viste god utvikling. Lagerbeholdningen ble redusert. Skjerpede krav knyttet til utsatt skattefordel medførte nedskrivning av selskapets balanse. Innsatsen for å utvikle nye kvalitetsprodukter tilpasset forbrukernes behov fortsetter. En rekke forbedringstiltak er gjennomført i produksjonen, og satsningen på utvikling av ny og moderne teknologi for filetproduksjon videreføres.

 

– Vi opplever at innsatsen for å styrke torskens posisjon i markedet gir resultater. Oppfølging av forslag fra Tveteråsutvalget vil kunne gi bedre produkter, sikrere arbeidsplasser og større lønnsomhet for hele verdikjeden, både innenfor fangst og foredling. Norway Seafoods har konkrete tiltak for å styrke selskapets balanse og egenkapital. Selskapets strategi for bedre kvalitet, bedre produkter og mer effektiv produksjon ligger fast, sier Thomas Farstad.