DEL

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) har gjennomført en undersøkelse av fremmedstoffer i blåkveite. Undersøkelsen viser at konsentrasjonene generelt sett ligger under EUs fastsatte grenseverdier. Imidlertid viser prøver i områdene nordvest for Trænabanken og ved eggakanten utenfor Lofoten at de skiller seg ut ved at et for stort antall fisk overskrider grenseverdien for dioksin og dioksinlignende PCB.


( 16.04.2010 )

[raw]

– Det er ikke tillatt å omsette partier av fisk som overskrider grenseverdiene. Fiskeri- og kystdepartementet vil følge opp Mattilsynets anmodning ved å be Fiskeridirektoratet utarbeide et forslag til hvordan vi gjennom reguleringen av blåkveitefisket kan minimere fangstene fra disse områdene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Undersøkelsen av blåkveite er et ledd i en større basisundersøkelse av fremmedstoffer i flere kommersielle fiskearter som NIFES arbeider med. – Vi vil følge situasjonen nøye og ta nye prøver for å se hvordan forholdene utvikler seg, sier fiskeri- og kystministeren.

 

Forbrukerne eksponeres for fremmedstoffer gjennom en rekke ulike matvarer. Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har vurdert helserisikoen ved fremmedstoffer opp mot helsegevinsten av å spise sjømat. VKM sin generelle anbefaling er å spise mer fisk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.