DEL

Kystmagasinet 9.15: Norske fiskebåter leverer fisk både i Norge og en rekke andre land. Men for fiskere med mindre fartøyer som leverer i blant annet Danmark, har nye krav til elektronisk rapportering gjort livet både surt og vanskelig. Små sjarker ligger nå i fire timer og stamper i vær og vind før de får gå til havn.


( 04.01.2016 )

Når dette skrives ligger Jørgen Runehâll og tråler med 35 fot store Agathe utenfor Hirtshals. Normalt skulle han ha trålet reker utenfor Karmøy med båten Skårholm. Men den er på verksted etter at det i oktober brøt ut brann i styrhuset.

NEAFC 1

Gestur Gunnbjørnsson har satset på linefiske utenfor Hanstholm. Han kan ikke forstå at det ikke er mulig å finne regler som tar hensyn til fiskerne. Ingen andre yrkesgrupper ville akseptert at de mister så mye fritid på grunn av byråkrati.

 

Venter i fire timer en halvtime fra land

– Da jeg kom ned til Hirtshals oppdaget vi problemer med ERS (Elektronisk Fangstdagbok) og måtte gå til havn for å få dette ordnet. Vi har elektronisk fangstdagbok og rapporterer fangstmelding først til Sildelaget og så NEAFC (Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen). Jeg har fisket utenfor Skagerak tidligere, og da var dansk oppsyn lempelige og lot oss komme inn til havn uten at vi måtte vente i hele fire timer. Nå har NEAFC sin havnestatskontroll kommet på plass. Hadde jeg visst det er det et stort spørsmål om vi ville gått ned hit for å fiske, sier Runehäll.

I praksis betyr dette at Agathe, som ligger og fisker utenfor Hirtshals, først blir liggende en halvtime fra land og sløye og veie fisk etter siste hal, som Runehäll regner med blir avsluttet tidlig ettermiddag. Det er meldt kuling til kvelden.

Når fangsten er veid vil han først sende melding til Sildelaget. Deretter skal han legge inn samme informasjon på ny og sende dette til NEAFC i London. Deretter må han ligge å stampe i sjøen i fire timer før han kan gå til land. Det må han uansett om det blåser opp og blir dårligvær.

– Jeg ble forbannet da jeg forsto konsekvensen av de nye reglene, sier Runehäll til Kystmagasinet.

NEAFC 2

Midnatsol ved kai i Hanstholm. Tidligere var det flere norske sjarker som fisket ut fra Hanstholm. Men NEAFC-reglene har gjort at flere nå holder seg borte.

 

Linefisker vurderer å slutte fisket

Gestur Gunnbjørnsson fisker ut fra Hanstholm med 14 meter lange Midnatsol. Han har satset på linefiske, og leverer, ifølge Hanstholm Fiskeauksjon, fisk med fantastisk kvalitet. Den oppnår topp pris på auksjonen.

Gunnbjørnsson er opprinnelig islending, men har gjort sørlending av seg. Å fiske utenfor Grimstad gir dårligere avkastning enn å fiske ut av Hanstholm. Også han er rammet av de nye havnekontrollbestemmelsene.

NEAFC 3

Gestur Gunnbjørnsson har satset på linefiske. Linefisk blir bedre betalt i Hanstholm enn i Norge. Men det spørs om han blir værende nå når en fem dagers uke på havet er forlenget med 20 timer – meningsløse timer stampende utenfor havnen.

 

Er umenneskelig

– Jeg har vurdert å slutte av. Det er flere andre mindre fiskefartøyer som jeg ikke ser her mer. Regner med at de har gitt opp. Det er umenneskelig at vi skal ligge i fire timer og vente for å få anløpe havn. Like galt som det er at vi først skal legge inn all fangstinformasjon og sende denne til Bergen, for deretter å skrive inn samme informasjon og så sende denne til NEAFC. Deretter skal vi så ligge i fire timer og vente før vi får lov til å gå inn til havn. Dette er regler som ikke tar hensyn til fiskere. Hvilke andre yrkesgrupper vil godta at de pålegges å vente i fire timer, inaktive, før de får lov til å gå hjem fra jobb, spør Gunnbjørnsson.

Han påpeker også problemet med at en liten sjark må nært land før det er mulig å få god nok forbindelse til å sende fangstmeldinger til Sildesalgslaget og til NEAFC. Ofte bryter forbindelsen, og det hele må gjøres på nytt. Slike regler var ikke mulig å innføre den gang det var tradisjonell fangstdagbok om bord. Nå har utviklingen av elektronisk kommunikasjon gjort det mulig å innføre regler som ikke forbedrer situasjonen til fiskerne, men gjør livet vanskelig.

– Det er meg uforståelig at det skal være behov for å ligge fire timer og vente på å få gå i havn. Like uforståelig som det er at vi skal sende samme informasjon to steder. I hvilken grad dette medfører bedre kontroll med ulovlig fiske er det også grunn til å stille spørsmål ved, sier Gunnbjørnsson til Kystmagasinet.

NEAFC 4

Jørgen Runehäll ble fly forbannet da han oppdaget hvor vanskelig de nye reglene hadde gjort fisket utenfor Hirtshals.

 

Fiskarlaget kom til kort

Generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag ba i august om et møte med Fiskeridirektoratet, som følge av at det var sent ut et brev i juni, hvor det ble orientert om endringer i NEAFC havnestatskontroll. Endringene innebar omfattede rapporteringskrav for alle landinger av fisk og fiskeprodukter til havner i alle land som er kontraktsparter til NEAFC. Tidligere gjaldt denne rapporteringen bare frossen fisk.

Det nye regimet innebærer blant annet at en del mindre norske fartøyer i Skagerakområdet, som har som tradisjon i å levere ferske fangster i Danmark, Sverige og Storbritannia, også ble omfattet av de nye rapporteringskravene. Ifølge Fiskarlaget dreier dette seg om relativt små fangstvolumer og små fartøyer. De nye rapporteringsbestemmelsene blir av laget beskrevet som relativt omfattende, og kombinert med at dette må sendes på epost før havneanløp, skaper det praktiske utfordringer for fartøyene med hensyn til tidsperspektiv for landingene og leveringer til auksjonene. I brevet oppgis det at de skal rapporteres inn to timer før i Danmark og fire timer i Sverige. Det unntaket som gjorde at fiskerne kunne rapportere to timer før i Danmark er nå fjernet, og det er fire timer som nå er regelen.

Fiskarlaget ville ha et møte med direktoratet for å drøfte muligheter for etablering av en unntaksordning knyttet til landinger av små volumer av fersk fisk fra mindre fartøyer. Møtet med direktoratet fant sted 28. august. Representert var Norges Fiskarlag, Norges Sildesalgslag og Skagerrakfisk. Men konklusjonen fra møtet ble i praksis at dette var regler det ikke var noe en kunne gjøre noe med. I hvert fall ikke på flere år.

Direktoratet redegjorde for at Norge allerede hadde tatt opp spørsmålet om å få en unntaksordning for mindre fartøy i NEAFC i flere møter i arbeidsgruppen om utvidelsen av havnestatskontrollregimet, men uten å lykkes. Det ville derfor være vanskelig å ta opp igjen dette spørsmålet nå. Fiskarlaget innså, ifølge direktoratets møtereferat, da at det ikke var noen hensikt å starte en ny prosess.

Må vente flere år på løsning

Det ble enighet om at Sildelaget og Skagerrakfisk skulle se nærmere på hvordan de kunne samarbeide om å bistå de aktuelle fartøyene slik at de får sendt de nødvendige rapportene. Samtidig vil de oppfordre til at fartøyene etter hvert må gjøre dette selv. Videre skulle Fiskeridirektoratet ta opp med danskene, i et møte i begynnelsen av september, hvorvidt det er mulig å få utsatt dispensasjonsfristen som er gitt for fartøy under 12 meter og som gjaldt frem til 1. september. Ifølge direktoratet skal sannsynligvis havnestatskontrollregimet i NEAFC evalueres om noen år, og da kan eventuelt spørsmålet om unntak for småbåter bli tatt opp igjen.

 

I årene frem til en eventuell evaluering må Gestur Gunnbjørnsson, Jørgen Runehäll og andre ligge og svi av drivstoff og gå glipp av fire timer fritid hver gang de har vært på havet. Norske myndigheter er tydeligvis maktesløse, og i tillegg mener Gunnbjørnsson at problemet kanskje er at dette handler om små sjarker. Hadde en 75 meter stor snurper måttet ligge og stampe utenfor havna ville nok en løsning blitt funnet, i følge han. Selv om en stor snurper er rammet av samme regler, er det det begrenset hvor mye tid de taper på firetimersregelen. De har kommunikasjonssystemer som gjør det mulig å rapportere fra langt til havs. Og de sitter ikke i styrhuset og holder seg fast om det blåser, samtidig som de prøver å taste inn informasjonen.

 

Legger vekt på regionalt samarbeid

Norge legger stor vekt på regionalt samarbeid om forvaltning av de marine ressurser som deles med andre stater. Norge er medlem og deltar i de årlige møter i Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjonen (NAFO), Den nordøstatlantiske fiskerikommisjonen (NEAFC), Den sørøstatlantiske fiskeriorganisasjon (SEAFO), Den internasjonale kommisjon for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT) og Kommisjonen for bevaring av antarktiske marine levende ressurser (CCAMLR).

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.