DEL

I løpet av de siste tiårene har en ny type teknologi for kvalitetskontroll og prosesstyring vunnet innpass innenfor næringsmiddelindustrien. Hurtig og objektiv kvalitetsbedømmelse av fersk fisk avgjøres ved å bruke nær infrarødt lys (NIR). NIR blir evaluert som metode for å forutsi kjøpevilligheten blant forbrukere av ferske fiskeprodukter.


( 27.08.2010 )

[raw]

En studie ble tidligere utført for å kartlegge spisekvalitet av fersk torskefilet. Studien viser at hvis man sørger for god hygiene og en rask nedkjøling til 0 °C av fisk rett etter fangst, og de etterfølgende ledd vedlikeholder denne temperaturen, vil kvaliteten være god i minst 13 dager. Bakgrunnen for studien var en rekke oppslag i media der det har blitt stilt spørsmål ved kvaliteten på den ferske fisken som norske forbrukere tilbys gjennom dagligvarehandelen.

 

En utfordring har vært at det ikke har vært en gjengs oppfatning om hva som er riktig eller akseptabel kvalitet på sjømaten man kjøper. Kvalitetsoppfatningen avhenger av bosted, alder erfaring osv. Konklusjonen etter en smakstest av forbrukerpanel i Tromsø og Ås viste at fersk torskefilet var like god uansett om den var 5 eller 13 dager, når all lagring foregikk ved 0 °C.

 

Utfordringen har vært å finne måleinstrumenter som kan matche forbrukeroppfatninger relatert til fersk fisk generelt. De vanligste metodene går ut på å skjære av en filetbit, male den opp og sende den til et laboratorium. Når resultatet foreligger er fisken for lengst solgt, fortært eller kastet.

 

Ferskhet av fisk er vanskelig å definere rent teknisk. NIR-spektroskopi ser ut til å kunne brukes til å reflektere forbrukernes aksept eller avvisning av produktene. Måling med NIR kan gjøres på ulike måter, men i prinsippet er det en kilde som sender og mottar lys i det synlige og nærinfrarøde området. Bruk av NIR på fisk er en indirekte måling hvor endring i fiskemuskelen avspeiles i spektret (det mottatte /reflekterte lyset).

 

Tar man spektret fra filet lagret i ulik tid, vil spektret forandre seg. Forandringen kan analyseres og endringene knyttes til kvalitetsendringer med hensyn på kjemi, mikrobiologi, farge og tekstur.

 

Det gjenstår mye arbeid for å sikre at resultatene så langt kan generaliseres i ønsket grad. NIR-spektroskopi vil vurderes videre med tanke på å utvikle et måleinstrument som kan gi kvalitetsmål i samsvar med forbrukernes preferanser. Nofima og Norsk sjømatsbedrifters landsforening NSL utfører prosjektet på vegne av FHF.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.