De første resultatene fra årets overvåking av lakselus langs norskekysten indikerer at det er mye lus i fjordene langs deler av Vest- og Midt-Norge. Særlig ytterst i Hardanger- og Trondheimsfjorden er infeksjonspresset fra lakselus høyt. I Hardanger var det også høyt infeksjonstrykk under hovedutvandringen til laksesmolten.


( 22.06.2012 )

[raw]

– I Hardanger og delvis i Sognefjorden har utvandrende laksesmolt blitt utsatt for moderat høye infeksjoner, mens sjøørreten ytterst i Hardanger er svært høyt infisert, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektansvarlig for lakselusovervåkingen ved Havforskningsinstituttet.

 
I de andre fjordsystemene som er undersøkt varierer infeksjonspresset noe, men generelt er det høyest i ytre områder og i oppdrettsintensive områder. Fra Nordland og nordover er overvåkningen nettopp igangsatt, derfor er det ikke resultater fra dette området i denne rapporteringen.

 
Mye lus i midtre og ytre Hardanger
Alt fra begynnelsen av mai når hovedutvandringen til laksesmolten skjer, ble det funnet høye infeksjoner på enkelte laksesmolt. Selv om lakselusinfeksjonen på vill laksesmolt i Hardangerfjorden er betydelig høyere i år enn det som tidligere er observert de fleste sesongene etter år 2000, er den sannsynligvis noe lavere enn i fjor.

– Mesteparten av laksesmolten som ble fanget i midtre og ytre del av Hardangerfjorden i mai hadde lakselus. Infeksjonen varierte fra uke til uke. Enkelte uker hadde relativt mye av smolten, det vil si mellom 7 og 46 %, mer enn 10 lus, og var dermed over det som sannsynligvis er grensen for hva små smolt kan overleve. Mellom 10 og 73 % hadde også mer enn 0,1 lus per gram fiskevekt, noe som sannsynligvis fører til begynnende fysiologiske problemer, sier Pål Arne Bjørn.

Også resultatene på sjøørret og fra ”vaktburene”, spesielt i midtre og ytre Hardanger, indikerer at infeksjonstrykket har vært moderat høyt under hovedutvandringen til laksesmolt i Hardangerfjordsystemet (uke 18-22). I begynnelsen av juni økte infeksjontrykket svært mye i midtre og spesielt i ytre Hardanger.

– Store deler av sjøørretsmolten men også enkelte gytefisk, er sannsynligvis dødelig infisert med lakselus og må avbryte sjøoppholdet for ikke å dø. I uke 23 og 24 i juni, var mellom 85 og 98 % av undersøkt sjøørret i ytre Hardanger infisert. I gjennomsnitt hadde denne fisken henholdsvis 99 og 118 lus. En fisk hadde hele 470 lus, sier Bjørn. I indre Hardanger er infeksjonen av lakselus betydelig lavere.

 

Mye lus ytterst i Trondheimsfjorden
Sjøørreten i ytre Trondheimsfjord hadde svært høy lakselusinfeksjon allerede tidlig i juni, og infeksjonen er, som i 2011, den høyeste som noensinne har blitt registrert på denne lokaliteten. I Nord-Trøndelag har sjøørreten moderat forhøyede nivåer av lakselus. I begge disse områdene er det trålt etter postsmolt av laks som skal analyseres.

 

Overvåking og rapportering av lakselus
Overvåkingen av lakselus langs norskekysten koordineres av Havforskningsinstituttet og utføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Også Rådgivende biologer (RB) og UNI Miljø bidrar.

Resultatene presenteres i en endelig rapport til Mattilsynet på slutten av året. Feltarbeidet i overvåkningsprogrammet gjennomføres fra slutten av april til høsten på utvalgte lokaliteter langs hele norskekysten. Denne første rapporten, inneholder foreløpige data fra Rogaland til Nord-Trøndelag for undersøkelsesperioden 29. april til 13. juni 2012.

[/raw]