Fiskeflåten har mottatt tilsagn om over 300 millioner kroner i støtte til NOx-tiltak. Til sammen er det investert godt over 400 millioner kroner i tiltakene. (Kystmagasinet februar 2011)

Men utfordringene står i kø. Nye båter kan bygges med gassdrift hvis bunkringsmulighetene forbedres. Samtidig er det fokus på fiskeredskapsteknologi, optimal drivstoffbruk og en rekke andre tiltak for å få senket utslippene fra fiskeflåten.

– Vi er i en tidlig fase på et designprosjekt for en kystnotbåt med LNG-drift. Men selv om teknologien er på plass og det er gjennomførbart å bygge båter som drives av naturgass, mangler det bunkringsmuligheter langs kysten. Gass tar større plass enn diesel. Det er selvfølgelig mulig å ordne ved å bygge større båter slik at det blir plass til gasstanker, sier skipsdesigner Rune Stian Nybakk hos skipsdesignselskapet Seacon AS i Måløy til Kystmagasinet.

 

– Vi har et prosjekt på gassdrevet kystfiskebåt. Men det er begrenset interesse så lenge det ikke er gode nok bunkringsmuligheter langs kysten , sier Rune Stian Nybakk hos Seacon AS i Måløy.

Fra i år har støttesatsene fra NOx-fondet økt kraftig fra 150 kroner per kilo i redusert NOx-utslipp til 350 kroner per kilo. Å bygge en fiskebåt med gassdrift er risikofullt. Båten kan få problemer med å operere på vanlig måte på grunn av manglende bunkringsmuligheter. Når fisk skal selges kan utbudsområdet bli påvirket av bunkringsmuligheter og gjenværende gass på tankene. Det kan gi tap.

– Det er teknologisk mulig å bygge en kystfiskebåt med gassdrift. Den kraftige økningen i NOx-tilskuddet kan også gi en bedre økonomi i et slikt prosjekt. Gassdrevne båter er dyrere å bygge enn de som går på diesel. Derfor er det svært bra at tilskuddet er økt, sier Nybakk.

350 kroner per kilo

Endringene i reglene innebærer at redere som har søkt om støtte for nybygg eller ombygging til gassdrift med gjennomføring fra 2011 og innen utgangen av 2015, kan oppnå inntil 80 prosent støtte oppad, begrenset til inntil 350 kr/kg NOx reduksjon.

Mange større fiskefartøyer har installert SCR-anlegg. Forkortelsen står for ”selektiv katalytisk reduksjon”. Dette er et anlegg som omgjør mye av de nitrøse oksider, som forbrenningen av diesel skaper, om til nitrogen, vann og CO2.

En trenger ikke å få millioner fra fondet. Roaldsen fikk 21.000 til drivstoffbesparende tiltak.

I år innføres deler av kravene i den nye miljøstandarden IMO Tier III for skipsmotorer. Fulle krav vil bli gjort gjeldende fra 2016. Den legger begrensninger på hvor nye skip kan operere med mindre de har installert teknologi som fjerner mesteparten av NOx-utslippene. Kravet er at utslippene skal være 80 prosent lavere enn de er i dag.

Norske skip i innenriksfart er pålagt en avgift på 15 kroner per kilo NOx som slippes ut. Det er en lav sats når det samme skipet nå kan investere i teknologi som reduserer utslippene og motta fra 100 kroner per kilo redusert årlig utslipp ved investering i SCR-anlegg, og hele 350 kroner per kilo hvis det installeres gassdrift om bord.

1,8 milliarder delt ut

Avgiften på utslipp og støtten til reduksjon av utslipp har skapt store og mange oppdrag for leverandører av SCR-anlegg og annen teknologi som reduserer NOx-utslipp. Per 1. desember hadde NOx-fondet gitt tilsagn om cirka 1,8 milliarder kroner i støtte til 459 søknader. Av disse er 113 tilsagn om støtte til NOx-reduserende tiltak knyttet til fiskefartøyer. Da noen fartøyer har gjennomført og søkt om støtte til mer enn ett tiltak, er antallet fartøyer i overkant av 100. De aller fleste er store fartøyer, mens kystfiskeflåten i bare liten grad har benyttet seg av muligheten.

 

Røttingøy fikk 2.242.000 kroner til ombygging av motoren.

 

Fiskefartøyene har totalt mottatt tilsagn om 318 milliarder i støtte til prosjekter med en total kostnadsramme på 472 millioner kroner. Det betyr at fiskefartøyene har fått dekket 67,3 prosent av sine investeringer til NOK-reduserende tiltak. I tillegg kommer verdien av spart NOx-avgift for rederen.

 

Store besparelser

Ett eksempel her er ringnotbåten Birkeland. Det ble søkt om støtte til installasjon av et SCR-anlegg med en kostnadsramme på 5.893.000 kroner. Til dette ble det gitt tilsagn om 5.393.000 kroner. Det betyr at det, med mindre det kom uforutsette tilleggskostnader, kostet anlegget rederen 500.000 kroner. Anlegget er beregnet til å redusere NOx-utslippene med 120 tonn per år. Det gir en besparelse i årlig NOx-avgift på 1.800.000 kroner. Til fradrag kommer kostnaden til urea.

 

Strand Senior fikk 6.306.000 kroner til installering av katalysator fra Wärtsila.

 

Urea koster cirka 4,50 per kilo. NOx-fondet gir en støtte på 2,50 kroner per kilo. For fartøyet Birkeland vil en realistiske kostnad til urea derfor være rundt 400.000 kroner årlig. Disse tallene kan avvike hvis anlegget gir lavere rensegrad enn 80 prosent, og prisen på urea er høyere enn 40 kroner per kilo. I tillegg kommer det også utgifter til vedlikehold og utskifting av katalysatorelementer. Dette kan det også søkes om støtte til fra NOx-fondet.

 

To store leverandører

Det er to selskaper som dominerer markedet for levering av SCR-anlegg i Norge. Det ene er det tyske H+H Umweltund Industritechnik. De hevder å ha levert SCR-anlegg til cirka 100 norske skip og landanlegg. Det er atskillig flere enn det som NOx-fondet har gitt tilsagn om støtte til. Ifølge en oversikt fra styret til NOx-fondet er det gitt tilsagn i underkant av 60 H+H SCR-anlegg. For noen av tilsagnene er det ikke oppgitt hvem som er leverandør av utstyr.

 

Den andre store konkurrenten i dette markedet er Wärtsila. Selskapet har utviklet en egen katalysatorteknikk de klaller for Nitrogen Oxide Reducer (NOR). Denne reduserer utslippene til 1,5 gram per kilowattime. Dette tilfredsstiller IMO-kravene som gjelder for nye skip fra 2016. Mens H+H angir reduksjonen i utslipp ved bruk av deres katalysator til 90 prosent, opererer Wärtsila med 80 til 90 prosent. NOR-anleggene er tilpasset alle firetaktsmotorene som Wärtsila produserer.

 

Er en av de mange som enda ikke har tatt i mot en gyllen pengeslump fra NOx-fondet.

 

Selv om Wärtsila ikke har solgt i nærheten av like mange anlegg som H+H, har selskapet foretatt ombygging og NOx-reduksjon på over hundre skipsmotorer ved avdelingen på Rubbstadneset. Wärtsila står ansvarlig for 40 av oppdragene på fiskefartøyer, spesifisert i oversikten fra styret i NOx –Fondet.

 

Resirkulering av eksos

Pon Power Norge AS er en annen bedrift som har sikret seg mange oppdrag til modifisering av skipsmotorer. Minst ni motorer er utstyrt med NOx-reduserende teknologi fra Pon Power AS. Dette selskapet representerer og selger Caterpillar og MaK sine motorer i Skandinavia.

 

I høst lanserte de en ny teknologi for NOx-reduksjon som kalles for EGR. De er en teknologi som resirkulerer noe av eksosen inn i forbrenningskamrene i motorene. Dette reduserer utslippet av NOX med 35 til 40 prosent. Denne teknologien er lite plasskrevende og krever ikke urea.

 

– Den er helt ny, og foreløpig bare installert om bord på en Uglandbåt og et offshorefartøy. Fordelen er at anlegget verken forbruker urea eller andre kjemiske stoffer. Det har også virkning fra null grader i motsetning til en katalysator. De nye støttesatsene som gir inntil 80 prosent støtte ved installasjon av EGR gjør teknologien svært interessant, også for fiskefartøyer, sier salgssjef Jon Endal til Kystmagasinet.

 

Mange støttes

NOx-fondet gir støtte til atskillig mer enn ombygging av motorer og installasjon av katalysatorer. Eksempler på støtte til andre tiltak for å redusere NOx-utslipp er Havstrand, som fikk tilsagn om 2,76 millioner kroner av totalkostnad på 3,45 millioner kroner ved utskifting av propell og propelldyse.

 

Trålerne Jergul og Rairo fikk støtte til utvikling av et drivstoffbesparende konsept for partråling. Dette prosjektet ble utført i samarbeid med Færøya Trawl og Rolls Royce. Av en samlet prosjektkostnad på 3,23 millioner kroner ga fondet tilsagn om 2,9 millioner kroner.

 

Norderveg søkte og fikk 3.633.000 kroner til installering av katalysator fro H+H.

 

Boanes-Hav fikk tilsagn om 228.430 kroner i tilskudd til 913.721 kroner i kostnad ved 1,5 meter forlengelse av akterskip. Denne forlengelsen ga 14 prosent reduksjon i drivstofforbruk ved ni knop.

 

Tråleren Brattegg fikk 2,93 millioner i støtte til utvikling av pelagisk flytetrål konsept for overgang fra bunntrål. Dette drivstoffbesparende prosjektet hadde en kostnadsramme på 3,9 millioner kroner. Samme tråler mottok også 3,21 millioner kroner til ombygging av motor utført av Vestgaard Marine og Rolls Royce. Totalkostnaden var 4,02 millioner kroner.

 

Det har også blitt gitt støtte til kjøp av for eksempel software for kontroll av drivstofforbruk. Blant annet har Moltech i Ålesund levert ”Fleet Manager Software”, som analyserer fartøyets drivstofforbruk. Softwaren gjør det mulig å finne ut hva fartøyet bruker ved ulik hastighet og ulik lasting, samt mange andre variabler.

 

Hensikten med NOx-fondet er å redusere utslippene av NOx. Utvikling av ny teknologi og nye konsepter, inklusiv fiskeredskap som reduserer drivstofforbruket kan gis støtte. Foreløpig viser oversikten over tilsagn gitt til norske fartøyer at de største fartøyene har vært flinkest til å utnytte mulighetene.

 

Alle fiskefartøyer med en motorytelse over 750 kW (1000 Hk) er pliktige til å betale avgift på utslipp av NOx. De aller fleste av disse fartøyene kan redusere avgiften med opptil 90 prosent ved å installere katalysatorer eller bygge om motorene. Noen tiltak kan være svært rimelige og samtidig spare rederne for store utgifter.

Tilsagn om støtte gitt av NOx-fondet:

Fartøy

Tiltak

Ferdigs.

År

NOX red tonn/år

Total invest

1000kr

Leverandør –

installatør

Innvilg.

1000kr

Havstrand

Motorombygg.

2008

62,60

1420

Wärtsila

1 280

Ramoen

2008

52,20

6022

Pon Power

5 420

Frantzen jr

2009

6,80

2301

Wärtsila

2 071

Havstrand

Drivstoffbesp.

2009

7,87

3445

Wärtsila

2 756

Havbris

SCR

2009

123,00

5794

Wärtsila

5 215

Havbris

Motorbytte

2009

39,00

6148

Wärtsila

4 918

Elisabeth

Motorombygg.

2009

7,66

1386

Wärtsila

1 247

Magnarson

2008

56,60

1311

Wärtsila

1 180

Atlantic Viking

2007

55,50

2973

Wärtsila

2 378

Vestviking

2008

14,50

1573

Wärtsila

1 415

Jergul / Rairo

Utvikl. Konsept for partråling.

2009

26,00

3226

Færøya Trawl, Rolls Royce

2 903

Haugagut

Motorombygg.

2009

12,10

1542

Wärtsila

1 387

Volstad

SCR/motoromb.

2009

182,60

12700

Pon Power,

CAT, H+H

11 430

Langvin

Motorombygg.

2009

34,20

5860

Wärtsila

3 030

Skaregg

2009

43,60

7150

Pon Power

6 435

Fiskeskjer

SCR

2008

88,70

7007

Wärtsila

6 306

Strand Senior

SCR

2008

80,90

7007

Wärtsila

6 306

Granit IV

Motorombygg.

2009

35,00

2739

Wärtsila

2 191

Morten Einar

Miljøoppgrad.

2006

7,87

2240

1 574

Brennholm

SRC

2007

49,90

3908

H+H

3 127

Quo Vadis

Motorbytte

2009

50,00

19345

Wärtsila

10 000

Leik

Motorombygg.

2009

32,90

3642

Pon Power

3 278

Eigun

2006

18,90

1262

Wärtsila

1 010

Boaneshav

Drivstoffbesp.

2008

2,00

914

228

Havskjer

SCR

2009

81,10

6948

Wärtsila

6 253

Julianne III

Drivstoffbesp.

2009

5,60

545

Rolls Royce

436

Brattegg

Drivstoffbesp.

2009

82,20

3909

Utviklings-prosjekt

2 932

Brattegg

Motorombygg.

2007

36,20

4016

Vestgaard Marine,

Rolls Royce

3 213

Norafjell

Drivstoffbesp.

2009

2,30

232

Moltech, Fusion

261

Møgsterhav

SCR

2009

58,70

4350

H+H

3 915

Møgsterfjord

SCR

2009

56,20

4350

H+H

3 915

Nordstar

SCR

2009

127,00

12584

Pon Power, H+H

11 325

Dyrnesvåg

Drivstoffbesp.

2009

0,12

46

21

Selvåg Senior

2009

8,90

4609

Wärtsila

1 599

Gollenes

Motorombygg.

2008

24,40

3750

Pon Power

3 375

Zeta

2008

15,80

1737

Wärtsila

1 563

Havbris

Drivstoffbesp.

2009

2,59

260

234

Siglar

Motorombygg.

2011

3,19

1345

Wärtsila

574

Liafjord

Drivstoffbesp.

2009

9,75

705

Wärtsila

564

Østanger

2009

23,40

4000

3 000

Kanstadfjord

2008

46,70

2052

Wärtsila

1 847

Atlantic Star

Motorombygg.

2008

58,80

3058

Wärtsila

2 752

Atlantic Star

Drivstoffbesp.

2009

32,90

5345

4 009

Rogne

Drivstoffbesp.

2008

0,46

113

Båtbygg

23

Sæbjørn

SCR

2009

42,00

5542

H+H, Fiskerstrand Verft

4 361

Birkeland

SCR

2009

120,00

5893

H+H

5 393

Geir

Drivstoffbesp.

2009

1,29

36

Flow Teknikk AS

8

Herøyhav

SCR

2009

68,00

6311

Pon Power

5 049

Christina E

Drivstoffbesp.

2011

0,35

426

Marorka

35

Liafjell

SCR

2009

11,00

2950

H+H, Johansen Slip & Mek.

1 980

Liafjord

SCR

2009

54,40

8920

Wärtsila

7 136

Libas

SCR

2009

88,40

9520

Wärtsila

7 616

Gunnar Langva

SCR

2009

29,80

3750

Fiskerstrand Verft

3 000

Røttingøy

Motorombygg.

2009

12,90

2802

Wärtsila

2 242

Rav

2010

10,60

2798

Rolls Royce

1 903

Trønderkari

Drivstoffbesp.

209

2,92

275

Åkrehamn Trålbøteri

111

H. Østervold

SCR

2009

75,40

7657

Wärtsila

6 127

Ligrunn

SCR

2010

21,00

5950

H+H

3 787

Gerda Marie

Motorbytte

2010

62,20

28614

Wärtsila

6 222

Trønderbas

SCR

2009

65,70

7523

Wärtsila

6 018

Sjøbris

SCR

2010

31,20

3976

H+H, GES

3 180

Teigenes

SCR

2010

28,90

4406

H+G, GES

3 525

Staaløy

SCR

2009

49,80

8524

Wärtsila

6 819

Knester

Drivstoffbesp.

2008

1,26

80

Eidesvik Skipsbyggeri

16

Østerbris

SCR

2009

79,90

5000

H+H

4 000

Vendla

Drivstoffbesp.

2008

0,73

221

Marorka

44

Roaldsen

2009

0,54

106

Ben Orion

21

Meløyfjord

2009

1,77

899

177

Gardar

2008

2,20

393

Scandianvian Electric Austevoll AS

354

Slaaterøy

Motorombygg.

2010

21,80

6116

Wärtsila

3 929

Manon

21,30

6116

Wärtsila

3 838

Manon

Drivstoffbesp.

2009

1,86

4324

Wärtsila

335

Slaaterøy

2010

1,86

4324

Wärtsila

335

Fiskebank

Motorombygg.

2009

13,70

2163

Wärtsila

1 730

Stornes

2007

78,00

2259

Wärtsila

1 807

Langenes

2007

63,00

2964

Wärtsila

2 371

Brennholm

Drivstoffbesp.

2009

0,14

242

Marorka

48

Smaragd

SCR

2010

45,00

4800

H+H

3 600

Trønderkari

Drivstoffbesp.

2009

1,00

207

41

Trønderbas

2009

1,64

207

41

Hardhaus

SCR

2009

70,20

6000

Fitjar Mek, H+H

4 500

Nordervon

SCR

2009

40,40

4128

H+H, Moltech

4 067

Geir (ny)

SCR

2010

62,40

10324

3 674

K-Arctander

Motorombygg.

2009

40,50

3224

Wärtsila

4 218

Hekktind

2010

38,60

2051

Wärtsila

1 538

Disko

Eksos resirkulering

2009

24,70

2900

2 175

Sørfold

Motorombygg.

2009

28,70

5700

Wärtsila

2 867

Endre Dyrøy

SCR

2009

33,30

5728

Wärtsila

3 326

Krossfjord

Drivstoffbesp.

2010

0,76

205

Frydenbø

41

Vendla

SCR

2010

33,00

5193

H+H

3 298

Nordfisk

Motorombygg.

2009

9,90

3896

Pon Power, CAT

990

Hargun

SCR

2010

74,50

3500

Yarwill

2 625

Kvannøy

Motorombygg.

2010

37,50

10300

MAN

3 750

Senior

2010

26,70

10000

MAN

2 665

Sunderøy

ACR

2010

100,00

5995

Fiskerstrand Verft

4 496

Krossfjord

SCR

2010

40,97

5692

H+H Fitjar Mek

4 097

Abelona Møgster

SCR

2011

54,10

9415

Rolls Royce, Larsen Mek

5 414

Ordinat

SCR

2010

76,80

4150

Z Marine, Frydenbø

3 113

Vea

SCR

2010

84,80

3650

West Contractors Yarwill

2 738

Trygvason

SCR

2010

61,30

5200

Bømlo Skipsservice, Pon Power, H+H

3 900

Norderveg

SCR

2010

37,90

4871

H+H

3 653

Svanaug Elise

Motorombygg.

2011

12,00

3700

1 200

Trønderkari

SCR

2011

23,37

3990

Moen Slip, Proventia Gmbh

2 337

Hargun

Drivstoffbesp.

2011

4,63

566

Frydenbø

425

Veststeinen

Motorombygg.

2010

8,14

569

ADB Power

427

Frøyanes Senior

2010

7,15

569

ADB Power

427

Seljevær

2010

8,14

633

ADB Power

475

Frøyanes (ny)

Drivstoffbesp.

2011

26,61

8099

2 661

Trygvason

2009

19,34

170

Los Elektro

127

Atlantic Star

2011

723

FoU-prosjekt

100

Svanavåg

Motorombygg.

2011

7,52

1736

MAN

752

Talbor

2010

25,66

2587

Pon Power

1 940

Havbas

SCR

2011

39,80

5109

H+H

3 831

Totalt

2 497,96

571 736

317 942

Kilde NOx-Fondet. Tilrettelagt av Kystmagasinet.

[/raw]