Ålesund: Ålesund havn øker landstrømkapasiteten for å møte fremtidens behov.

Ålesund havn har vært en av Norges største eksporthavner, med rundt 15.000 årlige anløp, hvorav rundt 200 av disse er cruiseanløp. Da regnes ikke hurtigrutens daglige anløp med. De siste ti årene har antall cruiseanløp doblet seg, og har utviklet seg til å bli helårsgeskjeft for havnevesenet. Cruisetrafikken bidrar i stor grad til finansiering av nødvendig oppgraderinger av infrastruktur og kaier.

Landstrøm har vært et fokusområde for Ålesundregionens havnevesen (ÅRH) i flere år, og i år vil et nytt landstrømanlegg, som skal levere strøm til cruiseskip i Ålesund, stå klart. Det vil bidra til økt strømkapasitet i havnen. Prosjektet har fått 26 millioner kroner i støtte fra Enova, og skal driftes av selskapet Plug Ålesund AS, som også har stått bak utbygging av anlegget.

Flatholmen på nordøstsiden av byen er etablert som containerhavn. FOTO: ÅRH.

Vi satser mer på landstrøm, og er aktive for å tiltrekke oss skip til våre kaier. Vi opplever at fartøyene som kommer hit blir større, og dermed har de større behov for fasiliteter. Landstrøm er fremtiden, og vi skal møte behovene til fremtidens skip, forteller markedsog informasjonskonsulent Synnøve Johnsen hos ÅRH.

-Vi har en del sentrumsnære kaier, som har ført til forurensning og støy i bybildet fra skipene. Å legge skipene på landstrøm har vært en klar strategi for oss for å redusere støy og forurensning i sentrum, fortsetter han.

Godsmengde per varetype (tall fra Ålesundregionens havnevesen, leses i tonn)

Inneriks

Utenriks

Totalt

Ålesund havn var allerede i 2012 ute med å etablere landstrøm til fartøyene som gjestet havnen. Anlegget ble oppgradert i 2018, blant annet med ekstra containere slik at de kunne ta imot flere skip samtidig. Under Covid19-pandemien har anløpene av cruiseskip vært nærmest fraværende. Unntakene har vært hurtigrutens skip som anløper annen hver dag. Hurtigrutens nyeste fartøy Fridtjof Nansen har ligget i opplag ved kai i Ålesund under pandemien.

-Det skal være mest mulig miljøvennlig å ligge til kai i Ålesund. Og da er det viktig for oss å kunne tilby effektiv og miljøvennlig forsyning av strøm, samt vann og VA-anlegg, for fiskeri og offshore fartøyene, forteller Johnsen.

Ålesund havn møter fremtidens behov i skipsfarten ved å etablere flere strømcontainere. FOTO: ALF FAGERHEIM.

Godstrafikken over Ålesund havn viser en nedgang i løpet av de siste ti årene. Men likevel er det en økning på 1877 containerenheter fra 2018 til 2019, og totalt ble det lastet/losset 56.060 containere over offentlige og private havner i Ålesundregionen i 2019. Tall fra ÅRH viser også en økning i antall anløp fra 14 296 (2015) til 15 515 (2019).

Statistikk fra ÅRH viser videre at det i 2020 ble skipet ut i overkant av 287.000 tonn fiskog kjøttvarer fra Ålesund. Av dette skipes 249.000 tonn utenriks. Tallene for fiskog kjøttvarer som ble losset over kai er 356.000 tonn. Se tabell over godsmengde per varetype (gjelder fisk og kjøtt, samt fiskefôr).

Strømcontainere som disse er effektive og gjør at flere skip kan koble seg til strøm i havnen. FOTO: ALF FAGERHEIM.