Tariffnemnda har vedtatt å justere allmenngjøringsforskriftenes minstelønnssatser. Dette gjelder blant annet for fiskeindustrien. De nye satsene trer i kraft 1.juni.


( 23.05.2017 )

De nye satsene er: Kr. 176,70 per time for produksjonsarbeidere og kr. 187,20 per time for fagarbeidere. Forskriften gjelder for fagarbeidere og produksjonsarbeidere med dertil hørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister.

Med fagarbeider menes arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse: Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene og skal påse at allmenngjorte vilkår følges. Tillitsvalgte kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) vant med dette en viktig seier for alle som jobber i fiskeindustrien da en enstemmig tariffnemnd vedtok i november 2014 å allmenngjøre deler av overenskomst for fiskeindustribedrifter.