DEL

Havbruksnæringens miljøfond har bevilget 14,3 millioner kroner til ulike tiltak i ca 60 elver langs norskekysten.


( 06.02.2013 )

[raw]

I løpet av 2012 ble det bevilget støtte til 18 villaksprosjekter fra Rogaland i sør til Finnmark i nord. Noen av disse tiltakene har fått midler over flere år.

 

– Det er gledelig at det er stor interesse for å søke midler til overvåkning og utfisking av rømt laks. Rapportene viser at det i mange vassdrag er mindre innslag av rømt fisk enn årene før. Det er gledelig fordi det betyr at næringsaktørenes arbeid for å hindre rømming gir resultater, sier Roar Paulsen som leder den nasjonale styringsgruppen i miljøfondet.

 

Statistisk Sentralbyrå melder også om rekordfangster på 448 tonn laks i elvene i 2012. Det er det høyeste registrerte uttaket på ti år, og 13 prosent mer enn året før.

 

Regionale og nasjonale tiltak
Det er regionale styringsgrupper i Nord-Norge, Midt-Norge og på Vestlandet som forvalter fondet som består av innsamlede midler fra havbruksbedriftene. I tillegg blir en tredel av midlene brukt til nasjonale tiltak, med en nasjonal styringsgruppe.

 

– I prioriteringen av tiltakene legges det vekt på innspill fra forvaltningen og villaksinteressene, sier Paulsen.

 

Gir resultater
Prosjektmidlene gir gode resultater i form av ny kunnskap og reelle praktiske resultater, noe som blant annet framkommer av rapporter fra en rekke lakseelver som viser lavere innslag av rømt fisk i 2012.

 

I Årøyelva i Sogn har innslaget av rømt fisk gått kraftig ned til 3 prosent i sportsfisket. I fisket på høsten ble det fanget 74 fisk, hvorav kun én oppdrettsfisk. Fra elvene rundt Trondheimsfjorden meldes det om én prosent i Verdalselva, Orkla, Nidelva og Stjørdalselva. Elvene Gaula og Skauga er nede i null. I Nord-Norge er tendensen den samme. I Finnmark ble det tatt oppdrettsfisk i 7 av 12 elver som ble undersøkt. I elvene med oppdrettsfisk var det i gjennomsnitt en innblanding på 2,5 prosent.

 

Miljøløftet
Havbruksnæringens miljøfond er ett av tiltakene i Miljøløftet som Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening presenterte våren 2011. Fondet bidrar til å finansiere arbeidet med å redusere mengden rømt oppdrettsfisk i laksevassdragene. Fondet er ment å være et strakstiltak inntil næring og forskningsmiljøer har funnet et mer robust system for å skille oppdrettsfisk fra villaks, samt gjøre det mulig å spore rømt fisk tilbake til ansvarlig bedrift. Fondet er dannet ved at havbruksselskapene bidrar med kr 10.000 pr konsesjon pr år.

 

I løpet av 2012 ble det bevilget 5,7 millioner kroner til ulike prosjekter. Disse spenner fra mindre prosjekter knyttet til overvåkning og utfisking, til mer omfattende programmer som inkluderer flere lakseførende vassdrag. Tabellene viser hvilke prosjekter som er tildelt midler siden oppstarten i 2011, totalt 14,3 millioner.

 

Neste søknadsfrist for de regionale og det nasjonale miljøfondet er 1. april 2013.

 

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.