EU-parlamentet har vedtatt å re-introdusere subsidier fra og med 2020, som et virkemiddel for å få kondemnert fiskefartøyer. Nå advarer WWF og ClientEarth mot bruk av subsidier til dette.

Ifølge WWF vil dette virkemiddelet, som har blitt brukt før, gjøre skade og ikke medføre reduksjon i overfiske, og eller mer bærekraft i fiskeriene. Miljøorganisasjonen mener subsidiering av kondemnering bare vil føre til økt oppbygging av fiskerikapasitet. I en pressemelding fremgår det ikke klart hvordan subsidiert kondemnering vil virke negativt. Men det kan synes som om organisasjonene er opptatt av at subsidiene skal brukes på andre måter som de mener er mer effektive.