Norway Seafoods og Aker Seafoods presenterte nylig tilrådningene fra utredningen «Konkurransekraftig industri i nord». Fiskeforedlingsaktivitet i nord kan bli til lønnsom virksomhet. Det kommer frem etter en grundig prosess med innspill fra ansatte, organisasjoner og politikere.


[raw]

Norway Seafoods og Aker Seafoods startet høsten 2011 en åpen prosess med målsetning om å få frem tiltak som skulle bidra til å styrke konkurransekraften til filetaktiviteten, trygge arbeidsplasser og samtidig ivareta interessene til fiskerne.

 
– Selskapet har sammen med Bedriftskompetanse gjennomført en grundig utredning basert på fakta og fått frem tiltak for å gi lønnsomhet. Vi har besøkt alle anleggene våre, hatt god dialog med tillitsvalgte og lokal ledelse og møtt med berørte kommuner og fylker. Konklusjonene vi nå har lagt frem er basert på de fakta som er fremkommet, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Norway Seafoods.

 

Utredningen viser at selskapet må gjennomføre effektiviseringstiltak innenfor filetproduksjonen, men at dette ikke er tilstrekkelig til å skape et robust grunnlag fremover. Omlegging av deler av driften til annen type produksjon er grundig vurdert, men risiko og kapitalbehov gjør dette til et uaktuelt alternativ.

 

For å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet vil det være nødvendig å redusere kapasiteten innenfor filetproduksjonen ved å utnytte kapasiteten på ett større anlegg i Finnmark og ett større anlegg i Nordland, i stedet for på to store anlegg i hvert fylke. På de anlegg som styrkes må produksjonen og arbeidstokken utvides til to skift, noe som vil gi vesentlig bedret lønnsomhet og mulighet for nye investeringer. Virksomheten ved selskapets sju øvrige mottak og anlegg i Vardø, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Skarvåg, Sørvær og Tromvik foreslås videreført.

 
I Finnmark har selskapet to store fordelingsanlegg, i Hammerfest og Båtsfjord, og i Nordland i Stamsund og på Melbu. Utredningen viser at Båtsfjord er best posisjonert i Finnmark og at Stamsund har fortrinn i Nordland. En satsning på to anlegg vil muliggjøre lønnsom foredling av større mengder fisk og medføre 120-140 nye arbeidsplasser til sammen på de utvalgte anleggene. Forutsetingen er at filetaktiviteten på fire anlegg samles til to satsningsanlegg og at leveringspliktig råstoff fra trålerne samles. Ferdigvareproduksjonen i Melbu er ikke vurdert i utredningen.

 

– Det er ikke tatt noen beslutning ennå. Administrasjonen vil ta utgangspunkt i anbefalingene i det videre arbeid og har startet drøftelser med selskapets tillitsvalgte. En omstilling vil være smertefullt for den det gjelder og for små lokalsamfunn, det har vi respekt for. Men det er nødvendig å få til en satsning på foredling av hvitfisk i nord skal visjonen om «Norge som verdens fremste sjømatnasjon» realiseres. Vi ønsker å være med å bidra til at denne visjonen nås, sier Thomas Farstad.

 

Det totale forbedringspotensialet fra tiltaksrekken er i størrelsesorden NOK 70 millioner kroner årlig, fordelt på NOK 30 millioner i effektiviseringstiltak og 40 millioner i struktureringstiltak. Tiltakene utløser ingen betydelige investeringer i fabrikkstrukturen. Norway Seafoods vil drøfte nærmere anbefalingen fra utredningen med de tillitsvalgte og med Aker Seafoods. Det vil være nødvendig med endringer i tillatelsene til Aker Seafoods for å muliggjøre satsningen.

[/raw]