DEL

Måløy: Den maritime næringen i Måløy-regionen har tatt felles grep for å nå ut til nye kunder og markeder.


( 20.02.2017 )

Den maritime næringen i Måløy-regionen har gått sammen i et felles næringsprosjekt for å markedsføre sin kompetanse og konkurransedyktige løsninger utad mot nasjonale og internasjonale kundegrupper. Hele 16 bedrifter, med en samlet omsetning på 1,3 milliarder kroner og rundt 300 ansatte, er i dag samlet under prosjektet Måløy Maritime Group.

Formelt samarbeid

Sist høst gikk Agnar Lyng, Kjell Inge Sjåstad og Hans-Petter Selstad, fra de tre tradisjonsrike Måløy-bedriftene Stadyard, Båtbygg og Selstad, sammen og etablerte klyngeprosjektet Måløy Maritime Group. På mange måter var det byggingen av den pelagiske tråleren MS Torbas, som satte fart i tanken om et tettere og mer formelt samarbeid mellom de ulike maritime aktørene i Måløy-regionen. Tråleren ble bygget ved Stadyard og levert ved årsskiftet 2014/15.

Hele ti av dagens bedrifter i næringsklyngen var delaktig gjennom hele byggeprosessen, fra design og prosjektering til ferdigstillelse av fartøyet, og prosjektet ga store ringvirkninger for de lokale leverandørene. Verftene ønsket primært et tettere samarbeid når det gjaldt profilering av den maritime næringen i Måløy utad. De tok derfor initiativ til å få etablert næringsklyngen, og fikk raskt med seg flere av sine leverandører.

-Prosjektet er kommet i gang etter at vi så behov i den maritime næringen for et mer formelt samarbeid og muligheter for felles profilering. Det er ikke alle bedriftene som har tid og overskudd til å drive kontinuerlig markedsføring, men på denne måten kan vi synliggjøre klyngens kompetanse, både i inn- og utland. Det som er viktig er at alle våre bedrifter må være konkurransedyktig og levere tjenester, utstyr og løsninger for fiskeflåten, til enhver tid av døgnet og hele året. Samtidig må hver enkelt bedrift profilere hele den maritime klyngen og kompetanse vi innehar, slik at det skaper gode relasjoner til kundene og interesse for den maritime industrien i Måløy. Det handler om å benytte de mange maritimt spesialiserte bedriftene i regionen, for på den måten å kunne tilby en mer komplett pakke til kunden, forteller Laetitia Rosing, prosjektleder i Måløy Maritime Group.

Måløy Seafood har et pelagisk mottak av makrell og sild, og er eneste mottak som er medlem av MMG.

Internasjonalt marked

Prosjektet ble støttet med utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge på 300 000 kroner. I september i år fikk de ytterligere 500 000 kroner i finansieringstilskudd for videreføring av prosjektet og utvikle sitt bedriftsnettverk ut mot internasjonale kunder.

-For oss er det viktig å være synlige og tilstede i markedet, der hvor kundene er, både eksisterende og nye, og stå for en god og tydelig kommunikasjon om det som klyngen i Måløy til sammen kan tilby å bidra med, samt å skape gode relasjoner til kundene og til samarbeidspartnere ellers. Gjennom et felles kontaktnett i næringsklyngen kan vi bruke dette inn mot internasjonale markeder. Vi ser noen markeder med stort potensial, og som vi vil kunne ha større tilgang til med tanke på nybygg, verft og leverandører til fiskeflåten, forteller Rosing. Selv om det norske markedet er viktig legges det ikke skjul på at næringsklyngens felles agenda er å komme ut i nye attraktive markeder rundt Nordsjøen.

-Norge er vårt hjemmemarked der vi kjenner alle og aktiviteten i markedet. Her er vi bedre kjent enn i utlandet. Men vi må ut i nye markeder, og i Måløy Maritime Group ønsker vi å rette aktiviteten mot hele Nord-Atlanteren. Det forteller Kjell-Inge Sjåstad hos Båtbygg. Han mener næringsklyngen er et felles løft i regionen som vil gi synergier til alle bedriftene i klyngen.

-Hver enkelt bedrift har hatt for liten kapasitet til å drive markedsføring på messer og oppsøking av kunder, ettersom kundene innen offshore og fiskeflåten er spredt langs kysten. Vi har mange dyktige operatører på havna og bruker lokale leverandører og arbeidskraft ved behov, og mange enkeltstående bedrifter i regionen i den maritime næringen er med på å utfylle hverandre. Tanken bak næringsklyngen er god. Vi har alt fra underleverandører til verft, mye er felles og en felles markedsføringsplan er viktig for å være synlig i markedet.

Verftsindustrien i Måløy innehar stor kompetanse, fleksibilitet og kapasitet. 

Unik bredde

Måløy-regionen har en nærmest unik nasjonal bredde i sin kompetanse innen maritim sektor. Fra design og prosjektering av nybygg og ombygging, skipsteknisk prosjektering og installasjon, skipsbygging, reparasjoner og vedlikehold til ledende utstyrsprodusenter av trål, snurrevad og nøter (Selstad) og autoline (Fiskevegn). Listen kan gjøres enda lengre. Agnar Lyng i Stadyard mener det er naturlig å ha med ulike typer maritime bedrifter i klyngen, noe som både er positivt og gjør klyngens kontaktflate bredere.

-Måløy Maritime Group er en dynamisk klynge, der vi gjennom samhandling løfter frem de små bedriftene i klyngen ved felles stand, blant annet på messene i Galway, Aberdeen og Nor-Fishing. Alle må likevel yte og forstå konseptet bak næringsklyngen. Prosjektet har et lengre perspektiv når det gjelder felles merkevarebygging, der alle er indirekte synlig gjennom klyngen, noe alle vil høste av. Sammen skal vi markere Måløy-regionen som den fremste maritime næringsklynge i Nord-Atlanteren, sier han.

Maritim spydspiss

Både Lyng og Sjåstad omtaler Måløy Maritime Group som spydspissen i den maritime næringen i regionen, med geografisk forankring i Måløy. Klyngen har en felles strategi for profilering og markedsføring av det maritime miljøet i regionen, og skal markedsføre seg som en komplett leverandør av maritim industri og tjenester til fiskeflåten. Det legges ikke skjul på at det er den økende konkurransen fra utenlandske verft, som er en av grunnene bak klyngeprosjektet.

-Vi har vært for lite synlig, spesielt rundt Nord-Atlanteren, og ønsker å være sterkere rustet mot utenlandske verft og kunder. Vi må derfor fokusere på kvalitet og pris for å henge med i markedet, og med den norske valutaen har vi et fortrinn, sier Lyng. Han legger til at de har sett på måten den maritime næringsklyngen i Skagen havn har organisert seg, og hvordan de ønsker å ta opp konkurransen med danske verft. For mange byggekontrakter går til andre skipsverft i utlandet. Skal man henge med på nybyggsiden må det fokuseres på kvalitet og pris for å levere helt i det øverste sjiktet Primært skal klyngen fokusere på markedene rundt Nord-atlanteren, gjennom deltakelse på messer og bruk av eksisterende kundenett.

-Målsettingen for næringsklyngen er å utvide sin kundegruppe i dette området, og bli en foretrukket partner for den norske og utenlandske fiskeflåten. Hvis vi klarer å kontrahere minst to nybygg de neste par årene har vi hatt suksess, sier en optimistisk prosjektleder.

Et utvalg av MMGs medlemsbedrifter; Måløy Havneservice (øverst), (fv) IsoVent, Verlo og Sentronik).

Bygget på fiskeri

Måløy er kommunesentret i Vågsøy kommune, som er en av landets største fiskerikommuner, og er en av landets viktigste og travleste fiskerihavner for landing og eksport av fisk. I 2015 ble det landet over 220 000 tonn fisk i Måløy med en omsetningsverdi over en milliard kroner. Dessuten har tre av landets ti største fiskeriselskaper hovedkontor i Måløy.

Fiskerihistorien til stedet strekker seg tilbake til siste halvdel av 1800-tallet da Måløy begynte å slå seg opp som det ledende fiskeristedet i Sogn og Fjordane. Grunnlaget var sesongfisket etter sild og torsk rundt Vågsøy, og bankfisket etter kveite ved Stad. Også på fiskebåtsiden lå Måløy i førersete. Den første fiskedampbåten i fylket ble levert til Lefdals fiskeriselskap i 1899, og frem mot 1910 var det registrert fem slike fiskefartøy i Måløy. I tiårene etter andre verdenskrig var det et eventyrlig sildefiske langs kysten, noe også Måløy-regionen nøt godt av. Flere mottaksanlegg og sildoljefabrikker ble etablert i området, mange rederier satset hardt innen pelagisk fisket, og verfts- og leverandørindustrien vokste frem i regionen. I dag er det kun et hvitfiskmottak og tre pelagiske mottaksanlegg igjen i Måløy.

Dobler produksjon

Den eneste fiskeribedriften (mottak og produksjon) som er medlem av Måløy Maritime Group, er Måløy Seafood, som i sin helhet eies av Coast Seafood. Bedriften har mottak og er produsent av makrell og sild. Daglig leder hos Måløy Seafood, Sverre Søraa, sier det er helt naturlig at de er med og bidrar i næringsklyngen. Som mottaksbedrift er de en del av serviceaktiviteten rundt Måløy havn, og en av grunnene til at store deler av den pelagiske flåten kommer til Måløy.

Bedriften har i år investerte 20 millioner kroner i flere produksjonslinjer og automatisering av linjene, slik at de kan losse raskere og større båter. De har også leid nabofabrikken, som eies av Brødrene Myhre, og har dermed fått større innfrysningskapasitet. Med økt produksjon vil de nå kunne produsere om lag 15 000 tonn makrell i sesongen, som er dobling av tidligere produksjon.

Fakta Måløy Maritime Group AS

Næringsklynge som består av følgende bedrifter innen ulike fag- og tjenesteområder: Skipskompetanse AS (design og prosjektering), Stadyard AS, Baatbygg AS og Verlo AS (skipsverft og mekaniske verksted), Ulvesund Elektro AS og Måløy Radioforretning AS (skipselektronikk og elektriske installasjoner), Stadpipe AS (rørprodusent og installasjon) Isovent AS (teknisk isolering og ventilasjon), Selstad AS og AS Fiskevegn (fiskeutstyr og tauverk), Westmek AS (leverandør fabrikkutstyr), Moldøen Supply AS, Måløy Havneservice AS og Sentronik AS (diverse utstyr og forsyninger) og Måløy Seafood/Coast AS (fiskemottak, fryseri og salg/handel)

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.