En uke preget av fiskeri på mange fiskeslag. Fra sild og brislingfiske i Oslofjorden. Makrell,hestmakrell og nordsjøsild fra Nordsjøen. Og NVG sild fra mørekysten i sør til Tromsøflaket i nord. Ifølge sildelaget er det sist fisket 32.100 tonn NVG-sild. Dette er et brukbart kvantum når en tar med at de fleste ringnotbåtene har vert på ”hestmakrell-jakt”.


[raw]

Ser vi på gruppenivå så har kyst hatt sin beste uke i høst med 13.200 tonn. Ringnot har fisket ”beskjedne” 11.400 tonn, trål har bidratt med 4.200 tonn og fra utenlandske fartøy så har vi hatt 3.250 tonn.

– Dersom vi ser på dagskvantum så har vi fra mandag – fredag hatt dagskvantum fra 2.100 tonn til 4.300 tonn. I helga tok fisket seg opp og lørdag ble 8.600 tonn innmeldt til auksjon, mens søndag ga 6.000 t i journalen. Fiskerne melder om generelt vanskelig og djup sild å hanskes med og spesielt den største silda har vanskelig for å stå i ro for not. På lørdag hadde silda et annet lag og ble det tatt gode kast på dagtid som gav ukens beste dag, skriver Kenneth Garvik i sildesalgslaget, og fortsetter:

– Fisket har stort sett foregått i de samme områder som tidligere i høst, med en tendens til at den trekker mot nordøst. Enkelte fangster er tatt på kanten rett vest av Tromsøflaket, og nærmeste land er nå Torsvåg som ligger ca. 70 nautiske mil fra feltet. Variasjonene i størrelsene på silda er store. Laveste snitt ligger på 210 gram, mens fangsten med størst snitt hadde 380 gram. Også denne uken har variasjonene innenfor samme fangstfelt vert relativt stor. Prisene varierer som tidligere med størrelse, men flere kjøpere etterspør nå i større grad ”mellomstor” sild til filetmarkedet, da rundsildmarkedet for stor sild rapporteres å være noe avventende i øyeblikket. Prisene i auksjonene har variert fra 2,19 – kr 4,13 kroner.
Og store fangster med ”mindre” sild og stort utbud har oppnådd tett på 4 kroner i auksjonen. Ser vi på restkvotesituasjonen for norske båter så er det nå 159.000 tonn igjen av årets kvote på 925.980 tonn. I fjor til samme tid så hadde vi 204.200 tonn igjen av kvoten. Vi ligger altså 45.000 tonn foran fjorårets ”skjema”. Fra i dag så innføres som de fleste er kjent med kvotefleksibilitet for ringnot og trål, dette gir et teoretisk merkvantum på 58.000 tonn. Hvor mye av dette som blir fisket i år er vanskelig å si, men vi antar at de fleste i ringnotgruppen vil benytte seg av denne kvotefleksibiliteten.

På kyst som det alltid er fokus på denne tida så har de til rest 69.100 tonn. I fjor hadde kyst 108.000 tonn igjen av kvoten på tilsvarende dato Værutsiktene for de første dagene er positive og vi får håpe fullmånen kan innvirke positivt på sildas tilgjengelighet. Dersom hestmakrellen ikke ”dukker opp på månen” så vil nok de fleste av den flåten legge kursen på nord i slutten av uken.

Makrell
Garvik mener det har vert en god uke på makrellen tross uvær i helgen. Totalt er det fisket 16.600 tonn fra alle grupper. Ringnot har tatt 7.400 tonn, kyst/SUK 3.250 tonn, trål 860 tonn, og fra utenlandske båter har vi 5.150 tonn. I starten av uka så foregikk fisket i norsk sone rundt N 61˚, utover i uken trakk flåten seg inn i EU sonen. De siste fangstene før helgen ble tatt rundt det, for makrellfiskerne, velkjente Osebergfeltet. Søndag kveld ble det meldt inn en fangst på 160 tonn.

Sist uke var det store forskjeller på snittstørrelsen på makrellen. Trolig har makrellen som har stått i fjordene siden i sommer blandet seg inn med makrellen i Nordsjøen. Snittvekten har variert fra høyeste på 490 gram, til laveste snittvekt på 248 gram. Med slike forskjeller på størrelse så gir det store prisforskjeller i auksjonene. Vi fikk årets, og historiens høyeste pris til innfrysning med 15,67 kroner. Laveste oppnådd pris var på 5,49 kroner og totalsnittet ligger på knappe 11 kroner. Av årets kvote på 120.450 tonn så er det bare knappe 7.000 tonn til rest.

Av dette er det ringnot og trål som har henholdsvis 3.200 tonn og 2. 800 tonn. Mens det på SUK (snurpere uten konsesjon) står igjen 780 tonn. I kommende uke så forventer vi at de som har kvote igjen vil være på makrellen. I tillegg så er det ventet at utenlandske båter vil lande i Norge. Nordsjøsild: I dette fisket har vi hatt et uvanlig høyt kvantum med hele 7.800 tonn. Det er bare i det beste matjesfisket om sommeren vi har hatt større ukeskvantum i år på nordsjøsilda. Fisket har foregått fra flere felt både i norsk og EU sonen. Hoveddelen er tatt mellom N 59˚ – N 60˚ og lengdegrad Ø 0˚30˙Ø 2˚30˙. Men også på felt lenger søraust er det fisket nordsjøsild. Vi har og en fangst fra en utenlandsk båt tatt nordvest av Doggerbanken. Som for de andre fiskeslagene så varierer størrelsen på silda. Som hovedregel så blir silda større jo lenger nord den fiskes. Størrelsene varierer fra 165 – 280 gram, med 224 som gjennomsnitt. Etterspørselen etter nordsjøsild har vert god både fra norske og danske kjøpere. Prisene har derfor vert relativ gode med 3,11 kroner som lavest og over 4 kroner,for den best betalte fangsten. Vi har fortsatt vel 14.000 tonn igjen å fiske av kvoten på 63.960 tonn, og vi forventer at de som har kvote vil se etter sild i kommende uker.

Hestmakrell
Etter en godt brukbar uke på nymånen i slutten av oktober så dabbet fisket av i starten av forrige uke. Kun 1.400 tonn er innmeldt og i hovedsak er det småslumper. Største fangst var på 210 tonn. Hoveddelen av disse fangstene er tatt på vestsida av kanten mellom N 68˚ -N 60˚.
Fra kystbåtene Albacore og Blufin fra Florø har vi gjennom høsten fått innmeldt hestmakrell som er tatt helt oppunder land langs vestlandskysten. Ifølge disse fiskerne så står fisken helt på grunt vann, og fisket foregår mellom boer og skjær. Altså et ekstremtfiske med not. I siste del av uka så har sørøstlig kuling herjet i Nordsjøen så flåten har stort sett lagt i havn. Prismessig så har vi denne uke sett lavere prisen enn rekordprisene fra uka før. Auksjonene har gitt priser i området 6,96 – 7,99kroner.
 
Kystbrisling
– De første fangstene med storbrisling ble meldt inn Østlandet. Juleansjosen er i følge sildeslaget berget. Totalt er det innmeldt 130 tonn som i hovedsak er landet i Sverige. Vi kan her nevne enkeltkast på 80 tonn som er meget bra i dette fisket. Vi får håpe at det trekker inn mye brisling slik at denne flåten kan få en god høstssesong, skriver Kenneth Garvik i ukerapporten.

[/raw]