DEL

Konflikten mellom Norge/EU og Island/Færøyene kan resultere i overskudd på makrell i markedet og et dramatisk prisfall i høst. Ifølge direktør Mike Mitchell i Youngs Seafood Limited i Storbritannia, haster det med å finne en løsning. For nå forebereder britiske supermarkedskjeder seg på å kaste makrellen ut fra hyller og fiskedisker.


( 08.03.2013 )

[raw]

Bare 10,5 prosent av norsk makrell ble i fjor eksportert til EU. Isolert sett er norske makrelleksportører i liten grad avhengig av EU-markedet. To tredjedeler av eksporten til Nederland og Polen. Mye ble foredlet og solgt i andre europeiske markeder.

I september kommer ICES med nye bestandsberegninger og nye anbefalinger med hensyn til makrellkvote for 2014. Det hersker stor spenning med hensyn til hvor stor gytebestand ICES kommer frem til, og hvor stor dødelighet årets fiske gir.

– Det er fastslått at det fiskes mer enn det som er anbefalt. Til nå har fisket ikke blitt sett på som en trussel mot bestandens bærekraft. Dette er det imidlertid grunn til å tro at har endret seg, og at ICES vil opplyse at makrellstammen blir overfisket, og at fisket ikke er bærekraftig.
Mange butikkjeder har allerede signalisert at når det skjer, så slutter de umiddelbart å selge makrell. Dette vil ikke bare skje i Storbritannia, men også i land som Tyskland, Nederland og flere andre land, forklarer Mitchell. Youngs Seafood Limited er en del av Finduskonsernet. Makrell er ett av produktene som Youngs Seafood foredler og selger gjennom de store butikkjedene.

Stopper store deler av salget av makrell i flere europeiske land opp, forsvinner ikke makrellen som tradisjonelt sett har blitt solgt her. Den vil måtte selges på andre markeder. Med svært høye kvoter, betyr det ytterligere press på prisene.

I fjor hadde eksportørene relativt god margin på makrellen som ble eksportert fra Norge. Mens det i snitt ble betalt 7,45 kroner til fisker, endte prisen FOB-Norge på 10,73 kroner. Det er en gjennomsnittlig margin på 3,28 kroner. Året før var den helt nede i 1,33 kroner. I år er det stort sett bare makrell fra utenlandske båter som er eksportert. Båtene som i fjor fikk 8,98 kroner per kilo har i år blitt betalt 7,81 kroner. Eksportpris i årets to første måneder var 9,39 kroner. Det gir en margin på 1,58 kroner.

Når marginene nå er nede på i overkant av halvannen krone, kan ikke markedsprisene falle mye før mottakene går i rødt. Eksportprisen i fjor var den lavest per kilo siden 2003. I årets første to måneder er den 17 øre høyere enn i samme periode i fjor. Å sammenligne årets pris med fjorårets snitt for hele året blir ikke rett, siden det ved årets begynnelse stort sett bare eksporteres makrell tatt av utenlandske fartøyer.

Island har etablert et marked for makrell til hermetisering, i første rekke i Russland. Skal ti prosent av den norske makrellen, samt store deler av EUs kvote finne nye markeder, vil det medføre et voldsomt prispress i mange markeder. Ikke usannsynlig vil norsk makrell kunne falle til priser rundt eller under nivået i 2003. Da fikk fiskerne 6,44 kroner for fisken.

– Det haster å få på plass en avtale. Vi foredler makrell til europeiske butikkjeder og har kontakt med de innkjøpsansvarlige hele tiden. Meldingene vi får er svært tydelige. Blir det konstatert at det ukontrollerte fisket som følge av at det ikke er oppnådd avtale om fordeling av kvotene, medfører at bestanden overfiskes, så er det full stopp, sier Mitchell til Kystmagasinet. Han legger til at slik industrien fungerer så er det lite lager av varer i supermarkedene. Derfor vil salget i praksis stoppe opp i løpet av svært kort tid når beslutningene først tas.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.