Fiskeridirektoratet lyser ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri. Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket.

Fiskeridirektoratet lyser ut ti adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven § 21, jf forskrift av 27. juni 2016 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2017. Formålet med tildelingene av deltakeradgang er å rekruttere unge fiskere til fiskeryrket. Søknaden kan gjelde et adgangsbegrenset fiskeri etter eget ønske.

Vedtak om tildeling

Fiskeridirektoratet region Nord vil foreta saksbehandlingen og tildeling av deltakeradgang. De som tildeles deltakeradgang kan påregne å delta i fiske f.o.m. 1. januar 2017. Hvis mottaker av deltakeradgang ikke eier fartøyet på søknadstidspunktet, må det være anskaffet innen 1. januar 2017.

Avslag på tildeling vil kunne påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI til Fiskeridirektoratet sentralt som er klageorgan.

Deltakeradgangens innhold

Deltakeradganger som tildeles gir ikke rett til fiske ut over det som følger av forskrifter gitt i medhold av deltakerloven § 21 og annet relevant regelverk.

Deltakeradganger som tildeles skal ikke senere kunne tildeles ny fartøyeier ved salg av fartøyet.Deltakeradgangenes hjemmelslengde for kvotetildeling fastsettes til 11 meter.

Vilkår for tildeling

I henhold til forskriftens § 3 må søker oppfylle følgende vilkår:

 • Søker må være født i 1986 eller senere.
 • Søker må være oppført på blad B i fiskermanntallet.
 • Søker må ha drevet aktivt fiske med et fartøy som vedkommende direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av, i enten 2014, 2015 eller 2016. Fangstverdi i minst ett av årene må overstige 200 000 kroner. For 2016 ses det bare hen til fangst før søknadsfristen, jf. bokstav g.
 • Søker må eie mer enn 50 prosent av fartøyet som tildeles deltakeradgang enten på søknadstidspunktet eller pr. 1. januar 2017.
 • Søker kan ikke tidligere ha eid majoritetsandel i fartøy med deltakeradgang eller konsesjon.
 • Søker må fremlegge dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerhetskurs, herunder SOFF eller grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs.
 • Søknad må være sendt Fiskeridirektoratet Region Nord innenfor de frister og krav til søknad som Fiskeridirektoratet har fastsatt.

Rangeringskriterier

Hvis antall kvalifiserte søkere jf § 3 overstiger antall deltakeradganger som kan tildeles, skal søkerne etter forskriftens § 4 rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 • Fagbrev i fiske og fangst, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato.
 • Annen fullført relevant utdannelse, herunder fagbrev i akvakultur, matrosfaget eller motormann eller skipsfører, forutsatt at vedkommende har minimum 3 års fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato.
 • Dokumentert fartstid i fiske fra eget eller andres fartøy før denne forskrifts vedtaksdato, der de med lengst ansiennitet skal prioriteres.
 • Andre fagbrev eller fullført utdannelse, der vedkommende ikke fyller vilkårene i nr. 1 eller nr. 2.
 • Deltakelse i ungdomsfiskeordningen.

Hvis det er behov for ytterligere rangering skal det underrepresenterte kjønn prioriteres.

Deretter skal det gjøres en prioritering ut fra den geografiske fordelingen der søkere fra underrepresenterte områder prioriteres.

Obligatorisk søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfrist for ordningen er satt til mandag 5. september 2016

Aktuelle søkere skal benytte obligatorisk søknadsskjema som gjelder spesielt for nytildeling av deltakeradgang for 2017. Les mer på: http://www.fiskeridir.no