Det er en voldsom nedgang i mengden pelagisk fisk norske fiskere losser i Danmark de siste fem årene, vier en oversikt satt sammen av Kystmagasinet.no. I løpet av de siste fem årene åre volumet mer enn halvert.


( 08.12.2008 )


[raw]

En del, som for eksempel den dramatiske nedgangen i leveringer av kolmule til danske fiskemelfabrikker kan delvis forklares med reduserte kvoter. Men når det fra januar til og med november i 2004 ble losset 149 892 tonn ved danske fabrikker, og det i år bare er losset 45,713 tonn i den samme perioden kan det neppe bare forklares med nedgang i fangstvolum.

 

For få år siden var det svært viktig å lykkes i å selge nordsjøsild til matjes produksjon i Danmark tidligst mulig. Prisene som ble betalt på i første rekke auksjonen i Hirtshals kunne innbringe flere ekstra millioner i ren skjær bonus om kvalitet og tidspunkt var korrekt. Den oppmerksomheten dette ga danske auksjoner årlig er borte. Fokus i sildefiskeriene er i stor grad flyttet lenger nordover ettersom kvoten på nordsjøsild har blitt redusert, mens NVG-sild har opplevd en voldsom vekst i kvotene.

 

I fjor ble det i løpet av 11 måneders perioden losset 60 792 tonn nordsjøsild i Danmark. I år er losset kvantum 48,813 tonn. Ved utgangen av november var det ikke nok kvote igjen for nordsjøsild til å dekke inn denne differansen.

 

Andre pelagiske arter utgjør bare små volumer. Men felles for hestmakrell, lodde, øyepål og tobis er reduksjon i landingene i Danmark. I en situasjon med reduserte fangster blir ikke danske kjøpere like konkurransedyktige. Nordsjøsild har i stor grad gått til konsum. Norske fiskemelfabrikker har opplevd svikt i leveransene av råstoff i år, og da har danske fabrikker møtt skjerpet konkurranse.

 

I 2007 er det ytterligere reduksjon i fisket etter kolmule. Med mindre danske fabrikker skjerper seg i konkurransen med sildemelsfabrikkene i Egersund i kampen om tobis, vil norske fartøyer antakelig losse enda mindre pelagisk fisk i Danmark i 2009.

 

Pelagisk fisk levert i Danmark av norske fartøyer

 

 

Art

Januar – November

2004

2005

2006

2007

2008

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Tonn

Kolmule

149.892

130.470

105.166

114.890

45.713

Brisling

0

200

0

0

0

Hestmakrell

14

2

14

80

10

Lodde

3.133

1.279

0

0

0

Makrell

329

121

303

301

133

Sild

54.194

45.466

59.025

60.792

48.813

Øyepål

3.113

172

3.478

30

1.469

Tobis

2.069

2.626

0

5.541

1.519

Total

212.747

180.338

167.987

181.636

97.658

[/raw]