DEL

Det er gjort gode observasjoner av lodde, torsk og polartorsk i den nordlige delen av Barentshavet. Lodde er observert lokalt i store forekomster, mens torsk er funnet spredt over hele dekningsområdet. Store fangster av polartorsk er observert i kalde, polare vannmasser.


( 09.09.2009 )

[raw]

Den nordlige delen av Barentshavet, området mellom Svalbard og øst for Franz Josefs Land, er godt dekket og fiskeutbredelsene er kartlagt under årets økosystemtokt. Det er registrert mye liv i nord. I tillegg til kjente fiskearter som blåkveite, polartorsk og lodde, er det funnet mange typiske polare fiskearter og over 50 bentosarter.

 

Gode fangster av polartorsk og blåkveite ble observert i kalde, arktiske vannmasser. I nord er det mye is, derfor klarte ikke ”Vilnus” å komme til blåkveiteområdet. Vi håper at isen trekker seg tilbake når ”Jan Mayen” starter toktet for å dekke området nord for Svalbard.

 

  

Torsk, sild, blåkveite. Illustrasjon Havforskningsinstituttet.


Lodde var observert i tette, lokale forekomster og ellers spredt nesten overalt i veldig små mengder. Det ble fanget torsk nesten over hele dekningsomådet, mellom 17,00E-51,30E og 78,32N og norskekysten. Mengden av torsk varierer, de største fangstene ble tatt i nord og øst. Torsken ble fanget både ved bunnen og i de øvre vannmassene.

 

Det var ikke observert mye hyse så langt, og de fleste fangstene ble tatt ved kysten og nord for Bjørnøya. Noen få fangster av sild var tatt i det vestlige Barentshavet. Men store deler (sentrale og sørlige) av Barentshavet, det mest spennende området for mange fiskearter, er ikke dekket ennå.

 

I tillegg til gode observasjoner av torsk og hyse, ble det også registrert gode fangster av 0-gruppe sild i vest. Polartorsk og lodde ble observert i den østlige delen av Barentshavet. Selv om vi observerer gode fangster av 0-gruppefisk i vest og øst, er det fortsatt vanskelig å si hvor god fiskerekrutteringer blir i år. Det skyldes mangel på dekning av et stort og viktig område.

 

Lengden på 0-gruppe fisk (torsk, hyse og sild) er nesten som forventet, mens lodde er mindre enn tidligere år. Lengden på 0-gruppe lodde varierer mellom 2,8 og 4,5 cm, sjelden 5 cm eller større. I år er det også registrert lite tilvekst (hvor mye fisken vokser i løpet av et år) hos ett år gamle lodde. Det tyder på dårlig mattilbud de siste årene.

 

G.O. Sars er ferdig med sitt oppdrag. På 16 dager seilte båten 2003 nautiske mil. I løpet av perioden ble det tatt 91 trålstasjoner (39 bunnhal og 52 0-gruppehal), 55 CTD-stasjoner (temperaturmålinger) og ca 100 planktonhåvtrekk.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.