NIFES har analysert innholdet av miljøgifter i marine oljer til humant konsum. Resultatene viste stort sett lave nivåer av de fleste stoffene, og variasjon i innholdet av PCB7. De analyserte oljene vurderes som trygge for konsum.


( 03.12.2010 )


[raw]

NIFES har i 2009 i prosjektet ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer” analysert stikkprøver av ulike typer av marine oljer på oppdrag fra Mattilsynet. Hensikten var å skaffe mer kunnskap om innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), PCB7, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen i marine oljer til humant konsum.

 

Seks forskjellige fiskeoljer, tre forskjellige krilloljer og en selolje ble kjøpt inn fra dagligvareforetninger i Bergen og analysert.  Ingen av de ti oljene hadde et innhold av sum dioksiner (PCDD) og dioksinliknende PCB som overskred den norske øvre grenseverdien på 5 ng, eller EUs øvre grenseverdi på 10,0 ng TE/kg. PCB7 brukes som en indikator på totalmengden av PCB i sjømat.

 

Konsentrasjonene av PCB7 i de marine oljene i denne undersøkelsen varierte fra 0,72 til 89 μg/kg olje. De to høyeste konsentrasjonene av PCB 7 var på 38 μg/kg olje i Trippel Omega-3 og 89 μg/kg i Selolje omega-3, mens de andre oljene hadde konsentrasjoner av PCB7 opp til 2,2 μg/kg olje.  EU har ikke etablert grenseverdier for PCB7 i sjømat. Konsentrasjonene av stoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen var gjennomgående lave.

[/raw]