Peter Stette AS er en kjent og mangfoldig aktør i fiskerisektoren, og da i hovedsak som leverandør av maskiner og utstyr til foredlingsindustrien i inn – og utland. Selskapet har et bredt produktspekter av alt fra gulvrenner og fiskeavfallskverner til komplette tiningsanlegg og pakke- og transportløsninger. De utvikler og lager det meste selv, i moderne produksjonslokaler på Skodje. En av de nyeste ordrene er leveranse av verdens største tiningsanlegg for fisk til Brødrene Sperre AS på Ellingsøy.


( 04.05.2009 )

[raw]

Det var rikelig med utfordringer å ta fatt på da Peter Stette AS fikk forespørselen fra fiskeprodusenten på Ellingsøy om å gi tilbud på en nytt tiningsanlegg. For det første skulle kapasiteten være på 120 tonn med frossen fisk per dag. Temperaturkontrollen måtte være optimal for å gi best mulig kvalitet på fisken, og Brødrene Sperre AS ønsket å utnytte energien i sjøvann til tiningen. I tillegg skulle anlegget kunne kjøres med minimal bemanning, også uten. Ved siden av å være et rent tiningsanlegg ville kunden at anlegget også skulle kunne håndtere store mengder ferskfisk, og fungere som lager. Logistikk av paller og emballasje og ferdig tint fisk var andre utfordringer, ikke minst med tanke på at fisken skulle kunne hentes opp fra operatører på en flekkelinje flere hundre meter unna.

 

Visualiserte prosessen
Peter Stette tok utfordringen og kom opp med en løsning og et tilbud som inkluderte en visualisering av hele tiningsprosessen gjennom 3D modeller. De fikk oppdraget og startet arbeidet med å gjøre ideer og løsninger fra tegnebrett og datamaskiner om til maskiner og utstyr i rustfritt stål. Det har i dag resultert i at Brødrene Sperre AS har fått et veldig godt tiningsanlegg som håndterer 120 tonn hvitfisk i døgnet. Anlegget er ikke bare stort, med tre tiningstanker med kapasitet på opp til 40 tonn ferdig tint fisk per batch per tank, men det inkluderer også transportører, rullebaner og ulike styringssystemer. Produsenten av saltfisk har blant annet, etter at tiningsanlegget kom på plass, blitt kvitt masse kostnads- og plasskrevende truck-kjøring. De har fått optimal temperaturkontroll på tiningen, og samlet sett har den nye prosessen gitt bedre kvalitet på fisken.

 

 

Det er voksne dimensjoner til tinetankene ved Brødrene Sperre AS sitt anlegg på Ellingsøy. (foto: Peter Stette AS)

 

Brødrene Sperre AS har med sitt nye tiningsanlegg fått en kapasitet på tining av frossen fisk som er unik innen produksjon av saltfisk. Med en logistikk som er den beste i bransjen, vil effektiviteten på anlegget gi selskapet den konkurranseevnen som er nødvendig for å være den beste i markedet. Kvaliteten på råstoffet er ivaretatt med Stette tinesoftware, og riktig tining gir store gevinster på utbytte og kvalitetssortering. Totalt sett er investeringen et teknologisk sprang både for Brødrene Sperre AS og hele næringen med tanke på logistikk, kvalitet og utbytte.

 

Bedret kvalitet på fisk
Tore Sylte ved salgsavdelingen til Peter Stette AS forteller at selskapet har en egen designavdeling som har stått for utvikling av nevnte tiningsanlegg og andre produkter som utstyrsprodusenten har i sin portefølje. Han forteller at det i anlegget som ble levert til Brødrene Sperre AS, er temperaturen som styrer tiningen, for på den måten å oppnå best mulig kvalitet på fisken for videre produksjon. Anlegget tar inn UV-behandlet skjøvann, og tiningsprosessen går over flere stadier.

 

Men det skjer mye før selve tiningen starter, og det er Peter Stette AS som også har levert denne prosessen. Råstoffet kommer i blokk fra fryseriet på paller, det går gjennom en avemballeringsstasjon, og inntil 30 tonn kan settes på transportlinjen samtidig. To til fire operatører tar av emballasjen i en arbeidsstasjon som er ergonometisk riktig, og all emballasje håndteres automatisk frem til avfallskomprimator. Løftebord sørger for riktig posisjonering, og mens tomme paller går ut på ene siden, kommer nye fulle paller inn på den andre. Operatørene velger hvilken tank blokkene med fisk skal leveres til ved hjelp av transportsystemet over tinetankene.

 

Perfekt tint
Etter fylling av en tinetank kan tineprosessen startes. Et sett med parametre settes i tinesoftwaren, og den optimale tinekurven stilles inn for det aktuelle produktet. Tinetiden er avhengig av tiden fra tiningen starter og frem til produksjonsstart. Luftsirkulasjon sørger for kaos i tankene, slik at ikke blokkene henger sammen. Tore Sylte kan fortelle at de med temmelig stor nøyaktighet kan bestemme tiden det tar fra blokker med fisk går i karene med sjøvann og til fisken er klar for produksjon. Han streker under hvor viktig det er at fisken er akkurat perfekt tint og at fiskekjøttet har riktig temperatur når den tas ut av tankene for videre produksjon. Det er blant tingene som er oppnådd med det nye tiningsanlegget. I dag kjører anlegget for fullt, og både leverandør og kunde er godt fornøyd med resultatet. I løpet av de første to månedene ble 3.200 tonn fisk kjørt gjennom tineanlegget.

 

Peter Stette AS er også opptatt av prosessene etter tining, og de har nylig utviklet et anlegg som de har kalt Future Fish, i samarbeid med Trio og islandske Food Quality Link. Dette er et såkalt modningsanlegg hvor fisken modnes i en spesiell væske som blant annet inneholder urter. Det gjør at fisken lettere holder på proteinet og fargen, og samtidig modnes, noe som igjen gjør at det blir lettere å få ut pinnbeina. Det er også utviklet skinningsmaskiner. Leverandøren på Skodje har utviklet og produsert tiningsprosessen og karene for modning, og de har vært med i utviklingen av en skinningsmaskinen sammen med Trio mens islendingene leverer væsken som brukes i modningen. Trio har for øvrig levert maskinene som tar ut pinnbeina.

 

Slipper v-kuttet
Tore Sylte forteller at prosessen gjør at fiskeprodusenten sitter igjen med 12-15 prosent mer i utbytte fra produksjonen, ikke minst som følge av at man slipper det tradisjonelle v-kuttet i fileten grunnet manglende uttak av pinnbein. Han opplyser også at de for tiden er i gang med produsere og levere et komplett tinings- og modningsanlegg med tilhørende utstyr til Domstein AS i Måløy. Produsenten har alt tatt i bruk tiningsanlegget, mens resten vil bli kjørt i gang i løpet av april. Peter Stette AS har også utviklet en vakuumpumpe for skånsom behandling av fisken ved tømming av tinekar. Og de har laget en linje som gjør at fisken holdes nedkjølt ved hjelp av tinevannet fra karene under transporten frem til produksjonslinjen.

 

Peter Stette AS har mange jern i ilden. Selskapet er også involvert innenfor næringsmiddelindustrien på kjøttsiden, og de har en rekke produkter til oppdrettsnæringen, blant annet en vakuumbasert impregneringsmaskin for nøter og et kvernanlegg for dødfisk. Sistnevnte har en kapasitet på 3-12 tonn fisk i timen. Dette er et relativt nytt produkt som ble lansert i fjor, og som det er store forventninger til. Lavt turtall og spesialutviklede motgående kniver i selve kvernen gjør den svært effektiv. Enheten har også momentkontroll, som gjør at kniver og annet utstyr ikke blir ødelagt om uønskede elementer kommer ned i kvernen. Sylte opplyser at de foreløpig har solgt 10 slike kvernanlegg i Norge.

Høyt aktivitetsnivå
Den tradisjonsrike utstyrsprodusenten på Skodje har lenge opplevd et høyt aktivitetsnivå, og det er ingen signaler som tyder på at aktiviteten skal bli vesentlig lavere i tiden som kommer. I 2008 omsatte selskapet for 35 millioner kroner, og overskuddet ble på rundt to millioner. Selskapet har en fast stab som teller 16-17 personer, i tillegg til 6-7 innleide. For å illustrere veksten kan det nevnes at omsetningen i 2005 lå på rundt 11 millioner kroner.

 

-Vi ser rimelig lyst på fremtiden, ikke minst fordi vi utvikler og lager våre egne produkter og fordi vi er leverandører til ulike bransjer. Fiskerisektoren står imidlertid for 70-80 prosent av aktiviteten, forteller Tore Sylte.

 

Store internasjonalt
Selskapet er også store på det internasjonale markedet, ikke minst på den pelagiske sektoren. Peter Stette har vært involvert både som underleverandør og hovedleverandør på komplette fabrikker i Peru. Palleteringsmaskin og transportører hører med blant deres egne produkter. Det fine med disse er at de kan flatpakkes på IKEA-vis, og dermed er enkle å transportere til ulike deler av verden.

 

Det kan ellers nevnes at Peter Stette AS er 80 år i år. Selskapet ble etablert i 1929 av bestefar til dagens leder, Peder Stette. I dag ligger vannskjæringshallen og designavdelingen i et eget bygg et lite steinkast fra hovedbygningen. Nå er de i gang med å planere ut og bygge en ny hall rett bak hovedbygningen, slik at alle aktiviteter blir samlet på et sted og i et bygg.

 

Artikkelen har stått på trykk i siste utgave av Kystmagasinet.

[/raw]