Levendefangst av reker kan åpne for nye produkter som blir lønnsomme for både rekebåter og rekefabrikker – såfremt rekene behandles riktig. Undersøkelser viser blant annet at levende reker bør lagres i maksimalt 10 grader, og med minst 70 % oksygenmetning. 


( 11.09.2009 )

[raw]

Rekenæringen har behov for å utvikle nye produkter. Ved å få leveranse av levende reker til land, kan mottaksanleggene utvikle et mye større produktspekter enn de har hatt mulighet til frem til nå.

 

Markedsutvikling
Levendefangst åpner blant annet for at rekene kan kokes og selges ferske – eller pakket med beskyttende atmosfære (MAP) – til markeder som Frankrike eller England. Rekene kan også kondisjoneres og selges ferske og rå til Japan, eller pakkes levende til det spanske markedet. I tillegg er det mulig å bufre markedet ved kortidslagring av levende reker på land.

 

Erfaringer fra arbeid i Irland, Wales og Danmark viser at levende reker har potensial til å bli et godt betalt nisjeprodukt. Ved å utvide markedet mot Europa, spesielt i vintersesongen når tilgang og kvalitet på råstoffet er god, er det gode muligheter for merverdi til både fiskere og mottaksanlegg.

 

Biologiske krav for levende mellomlagring
Alle marine organismer kan mellomlagres levende under rette biologiske betingelser. Slike betingelser inkluderer temperatur, saltholdighet, oksygeninnhold og toleranseverdier for opphopning av avfallstoffer. Nye undersøkelser viser at rekene tåler godt å lagres i temperaturer under 10 grader celsius. Ved høyere temperaturer blir derimot dødeligheten stor over tid. Svingninger i saltinnhold ned til 27 promille ser ikke ut til å påvirke dødeligheten.

 

Oksygenforbruk og utskillelse av avfallsstoffer øker ved økende temperatur. Dette skyldes nok både rekens metabolisme, og at stressnivået øker ved økte temperaturer. Oksygenmetning på over 70 % vil, kombinert med temperaturer under 10 grader celsius, være gunstig for overlevelsen.

 

Fangstbehandling og transport
Undersøkelsene viste videre at dødelighet og skader på rekene økte proporsjonalt med økt tråltid. Rekene ble fangstet på vanlig måte med trål, for deretter å bli lagt over i transportkasser og senket ned i vann med gjennomstrømming. Se vedlagte faktaark for nærmere angivelse av hvor stor vanngjennomstrømmingen bør være.

 

Dødelighet ved landing varierte mellom 2-40 %, avhengig av forbehandling. Etter 30 timer stabiliserte dødeligheten seg til rundt 10 % ved den mest skånsomme behandlingen.

 

Man så en tendens til at sortering av reker med solding (maskin med langsgående spiler hvor de minste rekene faller gjennom) ga en økt dødelighet (2-5 %) og økte skadene på reken. Justering av fangstutstyr med for eksempel lerretsduk for mer skånsom ombordtaking, kan muligens redusere antall skadede reker.

 

Prosjektet
Prosjektet har vært administrert av Skalldyrforum ved FHL på vegne av forskningsfondet FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond). Møreforsking Marin har stått for den praktiske gjennomføringen og koordineringen, og har samarbeidet med Sirevåg AS, Lyngen reker og Rogaland Fiskesalgslag.

[/raw]