Blir kongekrabben fisket og behandlet skånsomt, kan den eksporteres levende til atskillig bedre pris enn fryst krabbe. Daglig leder Svein Ruud i Norway King Crab AS i Bugøynes prøver å få norske myndigheter til å tilrettelegge for eksport av levende krabbe. Norsk fiskeflåte er redskapsmessig perfekte for å levere levende krabbe.


( 03.07.2012 )


[raw]

Ruud sendte tidligere 27. mars et brev til fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen hvor han forklarer hvordan norsk kongekrabbe kan tilføres økt verdi ved å la den bli eksportert levende. Da denne artikkelen ble skrevet i begynnelsen av mai, hadde ikke Ruud mottatt noen respons på brevet.

 

– Jeg har ikke fått noen dirkete tilbakemelding enda. Men brevet mitt var ment som et innspill både til den kommende Stortingsmeldingen om fremtidig norsk sjømatnæring, samt innspill til den pågående evaluering av Stortingsmeldingen om kongekrabbefisket. Poenget mitt er at jeg tror fokus bør rettes mot maksimering av verdiskaping gjennom en optimal markedstilpasning. Norske fiskerier, og kongekrabbefisket i særdeleshet, er et eksempel på at vi er langt fra å gjøre dette, sier Ruud til Kystmagasinet.

 

Norway King Crab AS som Ruud er daglig leder for, driver oppfôring av kongekrabbe. Et samarbeid med russiske spesialister har gjort at de nå kan kjøpe krabbe som de lar vokse, og ikke minst få stor kjøttmengde i klørne.

 

 

Slik selges i hovedsak den norske kongekrabben. Bare klør, ikke noe hus. Det forblir igjen hos eksportøren som problemavfall. Foto Terje Engø.

 

 

Vekst fra annet enn volum

Under Norsk Sjømatråd sitt storslåtte 20 års jubileum i Oslo Spektrum i oktober i fjor, uttalte fiskeriminister Berg-Hansen:

 

“Videre vekst i norsk sjømatnæring kan ikke komme fra økt volum alene, men økningen må også komme ved at vi får en økt verdi ut av sjømaten vår”. Denne uttalelsen har Ruud grepet fatt i, og i brevet skriver han:

 

– Norway King Crab AS har, som du kjenner, en visjon om å bli en ledende aktør innen levende kongekrabbe. En aktivitet du under besøk hos oss i mars 2011 fikk innblikk i. Fra vi startet i 2009, kom vi i 2011 opp i 83 tonn levende krabbe. Det er foran våre planer og budsjetter. Selskapet vil for 2011 også levere sitt første overskudd på drift, selv etter store og tunge FoU kostnader. Ser vi på statistikken eksport av kongekrabbe for 2011 viser den følgende:

 

Tilstand

Mengde tonn

Verdi mill NOK

Kr/kg

Frosset

739

137.910

186

Levende

99

16 953

171

 

I utgangspunktet kan det se ut som fryst er bedre betalt enn levende. Men dette er ikke riktig, forklarer Ruud. Fryste krabber er i hovedsak fryste legger. Resten av krabben er avfall og blir kastet. I denne prosessen forsvinner ca 35 prosent av vekta i form av skall, gjeller, innvoller og hale. Avfall er i dag et problem for industrien som det koster penger å bli kvitt. Når det gjelder levende krabbe betales det derimot for 100 prosent av vekten.

 

 

Levende kongekrabbe. Foto Sten Siikavuopio/Nofima.

 

 

Levende øker kvantum

Hadde hele Norges kvantum av krabbe i 2011 vært solgt levende ville volumet ikke vært 739 tonn, men 1.136 tonn. Eksportverdien ville ikke vært 137,9 millioner kroner, men 194,4 mill. Dette ville vært en merverdi på 40,9 prosent.

 

Ifølge Råfisklaget sin fangststatistikk for kommersiell sone og frisone, viser denne en total fangst i 2011 på 1.732.168 kilo. Av dette var 291.920 kilo hunnkrabbe og skadet krabbe. Det gir 1.434 599 kilo rund, levende hannkrabbe. Om all denne hadde vært eksportert levende, med snittpris 171 ville det ifølge Ruud gitt en eksportverdi på 245 millioner kroner. Tilsvarende, om alt hadde gått som frys, ville en ut av 1.434.599 rund vekt fått 932.489 tonn krabbelegger, som med en pris på 186 ville gitt en eksportverdi på 173 millioner kroner. Igjen gir levende krabbe et potensial til å øke verdien av kongekrabbe med formidable 41 prosent.

 

– Hadde vi i tillegg unngått olympisk fiske, oppstart av kvoteåret 1. januar og ellers optimalisert fisket, ville verdien av levende økt ytterligere. Levende kongekrabbe gir også helårige, kunnskapsbaserte arbeidsplasser i fiskerinæringen, forklarer Ruud.

 

Forvaltes feil

Dagens forvaltning gir åtte uker arbeid, med påfølgende permitteringer. Norge har videre et stort fortrinn på levende vare sammenlignet med USA og Russland. Fortrinnet ligger i flåtestrukturen. Norsk kystflåte egner seg svært godt til levende fangst. USA og Russland har ikke tilsvarende fartøyer. På denne måten kan norsk kongekrabbenæring distansere seg fra konkurranse.

 

Ruud ber fiskeriministeren innstendig om å bidra med å tilpasse reguleringsregimet for kongekrabbe slik at næringen kan øke inntektene. Konkret påpeker han at det olympiske fisket må opphøre. Videre må det bli en sesong som sikrer regularitet hele året gjennom. Et kvoteår som starter 1. januar er det beste og enkleste for næringen. Subsidiært må de som satser på levende krabbe få øremerket kvote til vår aktivitet, slik at vi kan forsyne markedet hele året.

 

 

En flott norsk kongekrabbe utstilt av Cape Fish under årets sjømatmesse i Brussel. Hadde krabben vært levende ville den vært over førti prosent mer verdt. Foto Terje Engø.

 

 

Mangler regelverk

– Videre trenger vi bistand fra Mattilsynet med og både utforme et operasjonelt regelverk for levende sjømat, og ikke minst utstede dokumenter for levende sjømat som viktige markeder etterspør, og som vi enda ikke har i Norge, ifølge Ruud, som fastslår at får vi dette til, kan vi trolig kunne doble verdien av vårt kongekrabbefiske i løpet av kort tid. En slik utvikling kan vi trolig også se med sjøkreps og brunkrabbe om aktørene i denne delen av næringen gjør det samme som de med kongekrabbe.

[/raw]