Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut forslag om lærlingekvoter for høring.


( 13.06.2014 )

Målet med forslaget er å styrke den fiskerifaglige undervisningen ved å gi elvene mer innblikk i praktisk fiske.

Undervisningskvoter blir i dag tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket.  For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det likevel være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy. Departementet foreslår derfor en ordning med øremerkede lærlingkvoter som er knyttet til elever.

– Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

– Vi må starte arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden. Jeg ønsker derfor at ordningen skal tre i kraft allerede til høsten, sier Aspaker

Kystmagasinet har tidligere skrevet at “Unge vil drive med fiskeroppdrett”.